Instalacje wodociągowe - zaopatrzenie w wodę przewidziane jest dla potrzeb sanitarnych, przeciwpożarowych i chłodniczych. Źródłem zaopatrzenia jest miejska sieć wodociągowa, z którą każda stacja połączona jest dwoma przyłączami średnicy 150 mm. Na przyłączu, w wydzielonym pomieszczeniu znajduje się wodomierz, zawór zwrotny oraz zasuwa ze zdalnie sterowanym napędem elektrycznym. Umożliwia to szybkie zamknięcie dopływu wody w przypadku awarii sieci. Z wodomierza woda podawana jest do dwóch głównych przewodów wodociągowych. Do tych przewodów podłączona jest drugorzędna sieć rozprowadzająca wodę bezpośrednio do stacyjnych węzłów sanitarnych, urządzeń klimatyzacyjnych i wszystkich punktów czerpalnych. Po obu stronach peronu usytuowano punkty poboru wody do celów gaśniczych. Wzdłuż pomieszczeń technicznych na poziomie peronu zainstalowano hydranty.
Instalacje sieci wodociągowej metra wykonano z rur stalowych ocynkowanych.

Odprowadzenie ścieków - dotyczy ścieków sanitarnych i eksploatacyjnych. W obrębie korpusu stacji, ścieki z węzłów sanitarnych i pomieszczeń socjalnych oraz odwodnienia eksploatacyjnego sprowadza się do przepompowni. Na stacjach umieszczono dwie przepompownie zlokalizowane na końcach. W tunelach szlakowych przepompownie zlokalizowane są w najniższym punkcie niwelety. Ścieki z przepompowni tłoczone sa przy zastosowaniu pomp zatapialnych poprzez zawór zwrotny i studzienkę rozprężną do kanalizacji miejskiej.

Ścieki występujące w przejściach podziemnych (sanitarne, wody opadowe) odprowadzane są za pośrednictwem przepompowni lokalnej  do sieci miejskiej.

Instalacje kanalizacji wewnętrznej metra wykonane są z rur żeliwnych i stalowych.

Wentylacja lokalna, zadaniem tej instalacji jest doprowadzenie niezbędnych ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń technicznych, węzłów sanitarnych, pomieszczeń policji i publicznych WC. Ilości powietrza do poszczególnych pomieszczeń określono na podstawie analizy zysków ciepła, ilości zanieczyszczeń lub krotności wymian w dostosowaniu do obowiązujących przepisów.