Wymagania dot. ochrony środowiska i BHP

Wymagania dot. ochrony środowiska

Jednym z priorytetów Spółki Metro Warszawskie, jako nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa, jest aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Celem wdrożonego i realizowanego procesu Zarządzanie Środowiskowe, jest zapewnienie, aby działalność Spółki odbywała się z zachowaniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz minimalnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Sposób prowadzenia przez Spółkę działalności związanej z ochroną środowiska regulują przepisy prawne oraz dokumenty systemowe Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 14001:2015-09; PN-ISO 45001:2018-06.

 Każda działalność gospodarcza wiąże się w większym lub mniejszym stopniu z korzystaniem ze środowiska, a w konsekwencji potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ochrona środowiska w dużej mierze uzależniona jest od technologii i produktów jakie są wykorzystywane, od jakości wykonywanych usług, a także przestrzegania licznych wymogów formalno-prawnych stawianych przedsiębiorcom.

Mając na uwadze powyższe, Metro Warszawskie Sp. z o.o. dąży do wprowadzania ciągłych innowacji technologicznych i stosowania produktów przyjaznych środowisku naturalnemu oraz ludziom, podejmując współpracę z kontrahentami, dla których ochrona środowiska odgrywa równie istotną rolę.

Przedstawiamy wymagania formalno-prawne wynikające z polskiego ustawodawstwa dla przedsiębiorców, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę w ramach świadczenia usług czy dostawy produktów:

I. Dostawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

1. Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1893 z późn. zm.) jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny zobowiązany jest: 

· do posiadania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 779 z późn. zm.)) jako wprowadzający sprzęt  (w Dziale IV, tabela 1),

· umieszczania, na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa


2. Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy baterie i akumulatory zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1850 z późn. zm.) zobowiązany jest:

· do posiadania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 779 z późn. zm.)) jako wprowadzający baterie lub akumulatory (w Dziale V, tabela 1),

· umieszczania, na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa


3.   Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1893z późn. zm.) jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, wyposażony w baterie lub akumulatory (przenośne, przemysłowe) zobowiązany jest: 

· do posiadania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 779 z późn. zm.)) jako wprowadzający sprzęt (w Dziale IV, tabela 1) oraz baterie lub akumulatory (w Dziale V, tabela 1),

· umieszczania, na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa


4. Dostawca, który w myśl ww. przepisów nie jest wprowadzającym do obrotu na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz/lub baterii i akumulatorów po raz pierwszy i nie ma obowiązku dokonania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” podpisuje stosowne oświadczenie.

II. Montaż, serwis, konserwacja: urządzeń, SSOP, w których występują czynniki chłodnicze lub inne f-gazy  – nie dotyczy sprzętów gospodarstwa domowego:

Wykonawca do przeprowadzenia niezbędnych prac musi posiadać uprawnienia, wynikające z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065):

· Certyfikat dla przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 29 ww. ustawy,
· Certyfikat dla personelu, (o którym mowa w art. 20 w/w ustawy) dla każdej osoby wykonującej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 4 powyższej ustawy.


III. Dostawa produktów w opakowaniach

Dostawca produktów w opakowaniach (jeśli jest wprowadzającym produkty w opakowaniach), zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013r.  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1114 z późn. zm.), zobowiązany jest: 

·  do posiadania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 779 z późn. zm.)) jako wprowadzający produkty w opakowaniach (w Dziale VI, tabela 4),
· umieszczania, na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa.


IV. Dostawa chemii przemysłowej / paliw

Dostawca chemii przemysłowej/paliw jest zobowiązany dołączyć do każdego produktu aktualną „Kartę charakterystyki substancji” wraz z  wymaganymi atestami.

Karta charakterystyki powinna być sporządzona:

· w języku polskim (najlepiej w formie elektronicznej, e‑mail, płyta CD),
· zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (….) (Dz. Urz. UE L, 396 z 30.12.2006r., str.1 z późn. zm.)

V. Budowa, rozbiórka, remont obiektów, czyszczenie zbiorników i urządzeń,   sprzątanie, roboty ogrodnicze oraz konserwacja i naprawy  urządzeń / maszyn / pojazdów (również w ramach gwarancji)

Zgodnie z art. 3 ust.1. pkt. 32 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz.779 z późn. zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot świadczący usługę, który odpowiada za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Warunkiem przystąpienia do przetargu na odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne jest posiadanie wpisu (mając na uwadze art.234 ustawy o odpadach) do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art. 49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz.779 z późn. zm.)) w zakresie:

1. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r.  (t.j. Dz. U.  z 2020r. poz. 1893 z późn.zm.) dotyczy:

· zbierania zużytego sprzętu,
· prowadzenia zakładu przetwarzania,
· prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
· prowadzenia działalności w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
· organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;


2. ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1850 z późn. zm.) dotyczy:

·  prowadzenia zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

3. ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn.zm.) dotyczy:

· zbierania odpadów,
· przetwarzania odpadów,
· transportu odpadów;


4. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013r.  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1114 z późn. zm.), dotyczy:

· prowadzenia recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych.

IV. Odbiór odpadów komunalnych

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na odbiór odpadów komunalnych jest posiadanie:

· wpisu do rejestru działalności regulowanej – prowadzonego przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.)).

· wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art. 49 ust. 1. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r poz.779 z późn. zm.)) w zakresie:
– zbierania i/lub przetwarzania odpadów – dział XI BDO,
– transportu odpadów – dział VII BDO,
– prowadzenia działalności regulowanej – dział XV BDO.