Informacja o monitoringu wizyjnym działającym na stacjach metra

Na stacjach metra działa monitoring wizyjny obejmujący obszar stacji począwszy od zejść na stacje. Monitoring wizyjny działa również w wagonach metra. Wykorzystywana przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. infrastruktura monitoringu wizyjnego pozwala na bieżący podgląd obrazu oraz jego utrwalenie i przechowywanie. W wyniku korzystania z funkcjonalności monitoringu wizyjnego powstaje zbiór nagrań z utrwalonym wizerunkiem osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, który może stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach korzystania z monitoringu wizyjnego jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. (adres: ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa), dalej zwana „Metro”.

Inspektor ochrony danych Metra

W Metrze został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Może Pan/Pani kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Panu/Pani praw, wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Monitoring wizyjny Metro prowadzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO który wskazuje prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia wynikającego z art. 222 § 1 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe jakie Metro zbiera w ramach korzystania z monitoringu wizyjnego obejmują wizerunek i informacje o zachowaniu się osób przebywających w obszarze objętym działaniem monitoringu wizyjnego.

Komu i gdzie Metro może przekazać dane? (informacje o odbiorcach danych)

Zapis z monitoringu wizyjnego może zostać udostępniony dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Transportowego Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Warszawie oraz ubezpieczycielom Metra, a także organom publicznym na podstawie żądania znajdującego wyraźną podstawę prawną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Zapis z monitoringu wizyjnego nie będzie przekazywany poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Metro przechowuje zapis z monitoringu wizyjnego? (informacje o okresie przechowania danych)

Metro przechowuje zapis z monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu przechowywane są wyłącznie materiały, które zostały wyodrębnione na potrzeby postępowania, które prowadzone jest przez organy ścigania lub na potrzeby dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Tak wyodrębnione materiały przechowywane są przez okres postępowań, w ramach których mogą stanowić dowód w sprawie.

Informacja o przysługujących prawach

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Poniżej przedstawiamy zwięzły opis tych praw w kontekście wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD Metra za pośrednictwem emaila: iod@metro.waw.pl

Zwracamy uwagę, że zapis z monitoringu wizyjnego prowadzony jest w sposób niewymagający identyfikacji osób, których wizerunek i zachowanie są utrwalone na nagraniach. W związku z tym, osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw opisanych poniżej zobowiązana jest dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i ustalić powiązane z nią informacje utrwalone przez Metro. Brak takich dodatkowych informacji wyłączy zastosowanie przepisów prawa określających poniżej opisane uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Metro będzie odpowiadało na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Informujemy ponadto, że jeżeli Metro wykaże, że kierowane do Metra żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Metro może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych i informacji o celach i sposobach przetwarzania.

Prawo dostępu do danych może zostać ograniczone jeżeli cel udostępnienia danych osobowych nie jest zgodny z celem dla którego dane zostały zebrane.

Prawo do uzyskania kopii danych

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Prawo to jednak nie znajdzie zastosowania jeżeli przekazane dane mogą mieć niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób znajdujących się w polu widzenia kamer monitoringu wizyjnego oraz cel przekazania kopii danych nie jest zgodny z celem dla którego dane zostały zebrane.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo to jednak nie znajdzie zastosowania do zapisów pochodzących z monitoringu wizyjnego z uwagi na charakter utrwalanych w ten sposób informacji o osobach, których dane dotyczą.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności.

Zwracamy jednak uwagę, że prawo to nie znajdzie zastosowania do zapisów pochodzących z monitoringu wizyjnego, chyba że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem albo musiałyby zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności.

Prawo to jednak nie znajdzie zastosowania do zapisów pochodzących z monitoringu wizyjnego, chyba że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych

Jednym z praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane jest prawo do przenoszenia danych. Przysługuje ono jednak wyłącznie w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z taką osobą lub na podstawie jej zgody, co oznacza, że prawo to nie przysługuje wobec informacji zgromadzonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zwracamy uwagę, że – wobec charakteru i szczególnego celu prowadzenia zapisu z monitoringu wizyjnego – interesy Metra będą co do zasady miały charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem. Każde żądanie zostanie jednak rozpatrzone indywidualnie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych w wyniku korzystania z monitoringu wizyjnego narusza przepisy prawa.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych utrwalonych w ramach monitoringu wizyjnego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Zapis z monitoringu wizyjnego nie będzie wykorzystywany do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.