Opracowano warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, które stanowiły wytyczne dla projektowych rozwiązań techniczno - funkcjonalnych polegające na :

  • ograniczeniu możliwości powstania i rozprzestrzeniania się ognia i zadymienia,
  • stworzeniu optymalnych warunków ewakuacji pasażerów,
  • zapewnienie odpowiedniej ilości, rozmiestrzenia i dostępności środków gaśniczych i ratowniczych,
  • stworzenie systemu sygnalizacji pożarowej i łączności usprawniających podejmowanie decyzji i prowadzenie akcji ratowniczej. 

Problemy te rozwiązano dostosowując do celów ochrony przeciwpożarowej stałe elementy metra - konstrukcję, wystrój, układ funkcjonalny stacji, systemy zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, łączność, wentlację oraz wyposażając je w instalacje i urządzenia przeznaczone wyłącznie do tego celu jak: sygnalizację pożarową, sieć hydrantów, znaki informacyjne i bezpieczeństwa.

Wszystkie elementy budowlane i materiały wykończeniowe, izolacje termiczne, dzwiękochłonne i kable są niepalne lub nierozprzestrzeniające ognia oraz nie wydzielają substancji toksycznych i dymów gryzących pod wpływem wysokich temperatur.

Wentylacja podstawowa dzięki zastosowaniu wentylatorów rewersyjnych, spełnia zadania ochrony przciwpożarowej poprzez odprowadzanie dymów oraz doprowadzanie świeżego powietrza do miejsc w których znajdują się ludzie.

Sieć wodociągowa, dostarczająca wodę dla potrzeb gaśniczych, wyposażona jest w hydranty przciwpożarowe.

Oświetlenie jest zapewnione przez cały okres ewakuacji i akcji ratowniczej (oświetlenie bezpieczeństwa).

Nagłośnienie na stacjach może być selektywnie wykorzystywane do kierowania akcją gaśniczą.

Ponadto do urządzeń służacych wyłącznie celom ochrony przeciwpożarowej należą :

  • sygnalizacja alarmowa, zapewniająca wczesne wykrycie pożaru i jego lokalizację,
  • czujniki ostrzegawcze samoczynne,
  • ręczne przyciski ostrzegawcze zainstalowane na peronach, halach odpraw i w pomieszczeniach technicznych,

Obiekty warszawskiego metra są kompleksowo dostosowane do potrzeb ochrony przeciwpożarowej.