Zintegrowany System Zarządzania

Metro Warszawskie Sp. z o.o. już w 2003 roku zdecydowało się wprowadzić system zarządzania jakością. W ramach procesu przystosowywania do normy PN-EN ISO 9001 zmianie uległy procedury zarządzania, ujednolicono i udokumentowano procesy decyzyjne oraz usystematyzowano wymianę informacji w obrębie Spółki. Audit certyfikujący Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Metrze Warszawskim w maju 2004 roku potwierdził, że Firma dostosowała swoje procedury do wymagań normy.

Dostosowanie systemu zarządzania firmą do wymagań normy ISO 9001 ma zagwarantować:

 • zapewnienie klientom bezpiecznej i wysokiej jakości usługi,
 • lepszy podział zadań i odpowiedzialności w Spółce,
 • wczesne rozpoznawanie i wykrywanie błędów w utrzymaniu infrastruktury i pojazdów oraz świadczenia usługi przewozowej,
 • szybszą adaptację przyjmowanych pracowników,
 • sprawniejszą współpracę komórek organizacyjnych.

W liście, przesłanym zarządowi i pracownikom metra z okazji przyznania certyfikatu, ówczesny zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Andrzej Urbański napisał m.in.:

„Przyznanie najmłodszemu przewoźnikowi pasażerskiemu, jakim jest Metro Warszawskie, certyfikatu zarządzania jakością w podstawowych zakresach działalności tj.:

 1. świadczenia usług przewozowych
 2. utrzymania infrastruktury i pojazdów metra
 3. wykonywania zadań inwestora zastępczego w zakresie budowy metra i innych budynków i budowli

jest istotnym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w Warszawie.

Wykonana praca, związana z określeniem polityki jakości w Metrze Warszawskim i identyfikacją procesów, które podlegają przeglądowi i monitorowaniu – prowadzi do lepszej realizacji celów postawionych Spółce przez Miasto st. Warszawę. W konsekwencji zaś – do satysfakcjonującego mieszkańców Warszawy poziomu obsługi komunikacyjnej zapewnianej przez metro.

Potwierdzenia pozytywnej opinii mieszkańców Warszawy o swoim Metrze dostarczają systematycznie badania „Barometru Warszawskiego. (…)”.

Doskonaląc system zarządzania, Zarząd Metra Warszawskiego w 2008 roku zdecydował o wprowadzeniu w firmie – obok systemu zarządzania jakością – jeszcze dwóch systemów zarządzania:

 • środowiskowego – według PN-EN ISO 14001:2005,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy – według PN-N-18001:2004.

Od dnia 21 lipca 2009 roku Metro Warszawskie Sp z o.o. legitymuje się wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania według PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 w zakresie::

 • świadczenie usługi przewozowej oraz utrzymanie infrastruktury i pojazdów metra
 • wykonywanie zadań inwestora zastępczego w zakresie budowy metra i innych budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem metra.

Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zobligowało Spółkę w 2018r. do ubiegania się o certyfikat zgodnie z nową edycją normy zarządzania jakością (według PN-EN ISO 9001:2015-10) oraz zarządzania środowiskowego (według PN-EN ISO 14001:2015-09). Od dnia 23.07.2018 roku Metro Warszawskie Sp z o.o. legitymuje się wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania według PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-N-18001:2004.

Kolejnym etapem doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania było przejście w grudniu 2020 r. certyfikacji Spółki zgodnie z nową edycją normy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Z dniem 2.12.2020r Metro Warszawskie Sp. z o.o. legitymuje się Certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania za zgodność z trzema międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-ISO 45001:2018-06 – certyfikatem Nr JBS-169/8/2020 wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz międzynarodową organizację IQNet, która jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów.

W ramach doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania oraz aktualizacji polityki zsz, Metro Warszawskie Sp. z o.o. przyjęło zasadę systematycznego i uporządkowanego zarządzania ryzykiem dla realizacji celów i zadań Spółki oraz zasadę zespołowego ustanawiania celów i zadań – pod przewodnictwem Zarządu Spółki – w sposób spełniający kryteria konkretności, mierzalności, osiągalności, ambitności, istotności, określenia w czasie, spójności.

Certyfikat mobilizuje Zarząd i pracowników Spółki do satysfakcjonującego pasażerów świadczenia usługi przewozowej na pierwszej i drugiej linii metra oraz efektywnego prowadzenia prac związanych z rozbudową drugiej linii, do ścisłego przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (PDF; 172 KB)

POLITYKA JAKOŚCI (PDF; 814 KB)

CERTYFIKAT IQNet (PDF; 376 KB)

CERTYFIKAT PCBC (PDF; 262 KB)