Informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jako podmiot wprowadzający na rynek produkty do obrotu na terytorium kraju, w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z art. 22a pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) udostępnia publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami:

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o. nie ogranicza obowiązków do przypadków, w których zbieranie
  i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski (art. 22a pkt 1).

Spółka podejmuje współpracę wyłącznie z podmiotami, które spełniają wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniają odpowiedni system gospodarowania nimi nawet jeżeli współpraca ta nie przynosi największych możliwych korzyści ekonomicznych.  

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o. zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na którym wprowadza produkty do obrotu (art. 22a pkt 2).

Wszystkie odpady wytwarzane w związku z procesami prowadzonymi na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o. o. są gromadzone w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Ponadto Metro Warszawskie Sp. z o.o. uiszcza corocznie wymaganą opłatę produktową, wspierając jednocześnie finansowo system zbierania odpadów opakowaniowych, obejmujący transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków (art. 22a pkt 3).

Spółka jest odpowiedzialna finansowo za wszystkie obowiązki nałożone na nią w ramach regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz przeznacza niezbędne środki na zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w toku jej działalności. Dodatkowo Spółka spełnia obowiązki realizowania publicznych kampanii edukacyjnych i działań edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi.

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o. stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie (art.22a pkt 4):
 1. zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków,
 2. gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu,
 3. zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów.

Metro Warszawskie Sp. z o. o. :

 • prowadzi ewidencję odpadów,
 • posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
  gospodarce odpadami (BDO) oraz realizuje obowiązek sprawozdawczy w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu odpadami oraz opłaty produktowej,
 • jest finansowo i organizacyjnie przygotowana do wypełnienia obowiązków
  w zakresie gospodarki odpadami wynikających z wprowadzenia produktów na rynek polski.

Spółka corocznie przechodzi audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwagi na wdrożony
i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem i BHP” zgodnie
z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 14001:2015-09; PN-ISO 45001:2018-06.