Najnowsze zdjęcia z placów budowy stacji- pierwsze zdjęcia z poziomu -1 oraz z rejonu basenu Portu Praskiego

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego: Zdjęcia z poziomu -1
 • Stacja C13 Powiśle – Zdjęcia z poziomu -1 po wschodniej stronie stacji
 • Stacja C14 Stadion – Zdjęcia ścianki oporowej w basenie Portu Praskiego

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Dotychczas wykonano: 147 sekcji ścian szczelinowych i 2460 korki uszczelniające w obrębie korpusu stacji
– Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu. 
– Wykonano  wykop podstropowy do poziomu  -1 w szybie startowym ok. 9400 m3.
– Wylano chudy beton na poziomie 1
– Wykonano wodociąg tymczasowy  Dn 200 w ul. Przyokopowej
– Kontynuowane są prace związane z przebudową sieci energetycznej 110 kV (zaawansowanie 95%) oraz sieci energetycznej SN i NN (zaawansowanie 70%).

 • Wentylatornia szlakowa V10: 
  – Realizowany jest końcowy etap przebudowy kanalizacji i kabli światłowodowych
  – Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i NN
  – zaawansowanie 95%
  – Wykonano wykop wstępny w 95%
  – Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego
  – Wykonanie korka betonowego
  – Wykonano w 100% jet grouting- Kontynuacja robót w zakresie ścian szczelinowych i murków prowadzących
  – Trwają prace przygotowawcze i wzmocnienie gruntu
   
 • Stacja C10 Rondo ONZ:
  – Kontynuowane są roboty w zakresie ścian szczelinowych i murków prowadzących – wykonano 95 % murków prowadzących i 66% ścian szczelinowych komory rozjazdów, która stanowi integralną część stacji C10
  – Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych:
  – Trwają roboty w zakresie wykonania komór kanalizacyjnych
  – Wykonano magistralę wodociągową dn. 800 na długości 60 m
  – Wykonano wodociąg dn 250 na długości 15 m oraz wcinkę do istniejących sieci
  – Wykonano docelowy wodociąg dn 300 na długości 24 m
  – wykonano kanał 0,58×1,16 na długości 29,5 m
  – Trwają roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych
  – Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN
  – Trwają roboty demontażowe infrastruktury tramwajowej i sieci oświetlenia ulicznego
  – Wykonano czasową organizację ruchu
 • Wentylatornia szlakowa V11:
  – Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
  – Kontynuowana jest budowa komór kanalizacyjnych niezbędnych do wykonania bypassu sieci kanalizacyjnej biegnącej po stronie południowej wentylatorni
  – Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego
  – Posadowiono 2 szt. studni
  – Trwa rozbudowa kanalizacji o 12 otw., 48 otw., 4 otw., 2 otw.
  – Zakończono budowę studni SKR1(1 szt.), SKR2(24 szt.), SKMP8(14 szt.), SKO2g(3 szt.), SKO6g (13 szt.)
  – Trwa  przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych
  – Wykonano czasową organizacje ruchu
 • Stacja C11 Świętokrzyska:
  – Kontynuowane są roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego oraz prowadzone są roboty przy przebudowie kanalizacji sanitarnej metodą tunelową w ul. Świętokrzyskiej:
  – Kontynuacja prac przy komorze kanalizacyjnej K9
  – Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z korpusem stacji
  – Trwają roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej docelowej po stronie wschodniej
  – Trwają roboty w zakresie wykonania sieci gazowej na odcinkach w części zachodniej i wschodniej
  – Zakończono odcinek wodociągu docelowego (strona wschodnia) i I etap ciepłociągu docelowego
  – Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej SN i NN oraz robót w zakresie sieci gazowej i wodociągowej
  – Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego
  – Wykonano czasową organizację ruchu
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
  – Wykonano 100% ścian szczelinowych
  – Trwa kompletowanie sprzętu do jet groutingu
   
 • Wentylatornia szlakowa V12:
  – Prowadzone są  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej 
  – Kontynuowane są  roboty na sieciach: kanalizacji sanitarnej – tymczasowej, wodociągowej – tymczasowej i gazociągowej – docelowej
  – Wykonano komory kanalizacyjne K-2, K-3, K-4
  – Trwa przebudowa kabli SN i NN
   
 • Stacja C12 Nowy Świat:
  – Wykonano 100 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych
  – Kontynuacja przebudowy kolidujących z korpusem stacji instalacji podziemnych umożliwiających realizację ścian szczelinowych
  – Trwa przebudowa instalacji podziemnych w rejonie ul. Kubusia Puchatka – wykonano komory kanalizacyjne K-6, K-7 oraz komorę wodociągową
  – Wykonano przebudowę tymczasową kabli STOEN SN i NN- Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą
  – Trwa przebudowa sieci gazowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej
  – Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej – zaawansowanie 90%
  – Końcowy etap wykonania przyłącz wody do 4 budynków- Trwa układanie kabli miedzianych i światłowodowych
 • Wentylatornia szlakowa V13:
  – Zakończono roboty na sieciach docelowych – ciepłociąg, gazociąg, I etap wodociągu
  – Wykonano przebudowy kabli SN i NN
  – Rozpoczęto roboty polegające na wykonaniu murków prowadzących do ścian szczelinowych
   
 • Stacja C13 Powiśle:
  – Wykonano strop górny stacji
  – Wykonano wykop podstropowy do poziomu -3,5 po stronie wschodniej stacji
  – Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem belek stropu w poziomie -3,5 po stronie wschodniej stacji
  – Kontynuacja robót przy umocnieniu kolektora sanitarnego
  – Wykonano przebudowy tymczasowe infrastruktury
 • Wentylatornia szlakowa V14:
  – Realizacja prac w zakresie wykonania murków prowadzących dla ścian szczelinowych
   
 • Stacja C14 Stadion:
  – Wykonano 440 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 41 % całości
  – Wykonano 450 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy
  – Rozpoczęto układania chudego betonu w Porcie Praskim
  – Wykonano przekładkę kabla 15kV- Ułożono kable kolejowe
 • Wentylatornia szlakowa V15:
  – trwa demontaż infrastruktury tramwajowej
   
 • Stacja C15 Dworzec Wileński:
  – Kontynuowane są roboty polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji
  – Trwa przebudowa sieci ogólnospławnej przy ul. Targowej
  – Trwa przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej
  – Trwa przebudowa kanalizacji teletechnicznych
  – Wykonano ok. 600 mb murków prowadzących
  – Wykonano 50 sekcji ścian szczelinowych
  – Kontynuacja demontażu oświetlenia ulicznego
  – Wykonano tymczasową sygnalizację uliczną
 • Roboty całoliniowe
  – Realizowany jest montaż konstrukcji wsporczych pod kable pomiędzy STP Kabaty a stacją A14
  – Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych
  – Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN
  – monitoring gospodarki masami ziemnymi i odpadami oraz oddziaływania budowy na otoczenie
 • Tunele
  – Rozpoczęto wzmacnianie gruntu na szlaku D15 (pod budynkami ul. Zamojskiego/Targowa)
  – Trwa przygotowywanie zaplecza dla robót tunelowych na stacji C9
  – Wznowiono produkcję elementów obudowy tunelu w wytwórni