Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Kontynuowane są prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, siły oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych oraz okładziny szklane ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Zakończono montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 • Prowadzone są prace wykończeniowe.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe przy okładzinach kamiennych oraz elementach szklanych ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Zakończono prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Zakończono montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa końcowy montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są końcowe prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zamontowano oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej i drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.


Wentylatornia szlakowa V11:

 • Dobiegają końca prace montażowe instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Dobiegają końca prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwają prace wykończeniowe przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Wykonano uszczelnienie izolacji przeciwwodnej oraz czyszczenie powierzchni ścian i stropu łącznika.
 • Dokonano odbiorów częściowych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Zakończono montaż kablowych konstrukcji wsporczych
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji: wod-kan., p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz gaszenia gazem.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono montaż wentylatorów.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na ścianach czerpnio-wyrzutni na powierzchni terenu.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa układanie okładziny kamiennej na posadzkach, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
 • We wschodniej i zachodniej części stacji montowane są schody ruchome.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego nad peronem pasażerskim.
 • Zakończono montaż konstrukcji wsporczych dla tras kablowych na torze północnym i południowym.
 • Dobiegają końca prace murarskie, tynkarskie. Układane są okładziny posadzek w pomieszczeniach technicznych.
 • Na poziomie terenu w części zachodniej stacji  trwają  roboty żelbetowe przy wykonaniu szybu windowego oraz pozostałej części stropu górnego.
 • Zakończono roboty torowe. Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów.
 • Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V15:

 • Zakończono realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Zakończono montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Dobiegają końca roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Dobiegają końca prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.