Uchwała w sprawie nazw stacji centralnego odcinka II linii metra
Radni Miasta Stołecznego Warszawy przyjęli uchwałę dotyczącą nazw stacji centralnego odcinka II linii metra. Ostateczne nazwy stacji, przyjęte w uchwale Nr LI/1516/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca bieżącego roku to: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.

Stan na dzień 8 marca 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwają prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2.
– Wykonano 80% słupów docelowych w części torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe.
– Wykonano ok. 80% ścianek peronu.
– Kontynuowano przebudowę sieci energetycznej 110 kV – 95% i SN i nn – 70%. Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej w 95%. Trwa przebudowa gazociągów sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 w części stacji.
– Trwają prace przy wykonaniu izolacji stropu głównego wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace przy wykopie kondygnacji -2.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu przejść podziemnych oraz płyty dennej stacji.
– Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Przebudowano wszystkie kable kolidujące z wejściami i ścianami szczelinowymi.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Zakończono prace związane z wykonaniem łoża pod tarczę TBM oraz płyty dennej.
– Wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych zostały przebudowane.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwają pracę przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
– Wykonywane są prace przy budowie łącznika pomiędzy I i II linią metra oraz wyjść ze stacji.
– Zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu dla przejścia tarczy TBM pod tunelami I linii metra w rejonie stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano konstrukcję szybu A13 z rozparciami.
– Wykonano uszczelniające iniekcje strumieniowe (jet grouting).
– Wykonano wykop do poziomu płyty dennej. Aktualnie wykonywane jest zbrojenie płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano łącznik wentylatorni – stan surowy.
– Wykonano ściany szachtu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka) łącznie z płytą denną.
– Zakończono wykonanie tymczasowej sieci wodociągu i kanalizacji. Częściowo zakończono budowę sieci gazu, pozostałe prace kontynuowane będą po wybudowaniu konstrukcji stropu wentylatorni.
– Zakończono roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej docelowej oraz wykonano docelowo sieć wodociągu.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym – ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie -1 i -3.
– Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, sąsiadujących sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano oczep ścian szczelinowych oraz rozpoczęto wykonywanie stropu górnego.
– Wykonano sieci ciepłownicze docelowe, sieć gazu docelową oraz sieć wodociągową tymczasową.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Trwają prace przy wykonywaniu wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
– Przełożono istniejącą sieć nn. Zakończono odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowano wykonywanie wykopu pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym.
– Rozpoczęto roboty murarskie.
– Zakończono montaż instalacje kanalizacji w stropie pośrednim w płycie dennej (na stacji) oraz w części torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano drugą część płyty dennej.
– Odebrano część uziemienia płyty.
– Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace przy TBM – technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
– Trwa betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej w rejonie wyjścia ze stacji.
– Zabetonowano płytę denną oraz strop górny w części stacji oraz torów odstawczych.
– Wykonuje się ścianki szczelne wzdłuż Al. Solidarności.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Kontynuowana jest przebudowy sieci gazu, wody i kanalizacji ogólnospławnej.
– Zakończono przebudowę kolizji teletechnicznych i energetycznych kolidujących ze stacją.

Tunele:  Stan na dzień 8 marca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna” S-645 znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II.
– Tarcza TBM S-646 „Wisła I” dnia 12 lutego 2013 rozpoczęła testy rozruchowe, a w dniu 15 lutego 2013 rozpoczęto drążenie tunelu D15 – od stacji Dworzec Wileński do stacji Stadion. Dotychczas tarcza wydrążyła 121 metrów oraz wbudowała 75 pierścieni stałej obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM S-760 „Wisła II” – trwa montaż maszyny w szybie startowym oraz roboty przygotowawcze do prowadzenia robót tunelowych. Zamontowano konstrukcję oporową dla maszyny, wykonano II etap kołyski startowej. Planowany termin rozruchu – marzec 2013r.