Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściach ze stacji W5 i W7 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji i rozbiórka obudowy wykopu.
 • Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Kontynuowane są prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Dobiega końca montaż stolarki i ślusarki. Zakończono układanie okładziny kamiennej czerpni nad powierzchnią terenu.
 • Zakończono montaż wodociągu dn 100 w tunelu.
 • Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Zakończono roboty murowe i roboty tynkarskie.
 • Trwa montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zamontowano schody ruchome i windy.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Trwa realizacja połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
 • Trwają prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
 • Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
 • Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace wykończeniowe.
 • Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Trwa wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono prace murarskie.
 • Trwa wykonywanie łączników tunelowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Po stronie zachodniej stacji trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • w części południowej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • trwa realizacja obudowy tymczasowej łącznika w części centralnej.
 • Zamknięto ośmiokątne otwory technologiczne w stropach.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Wykonano prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
 • Wykonano roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
 • Trwają prace związane z łącznikami tunelowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Wykonano próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych.
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Kontynuowano realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwamontaż instalacji wodociągowej i hydrantów w tunelach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace  przy betonowaniu otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
 • Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
 • Trwa wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
 • Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż wyposażenia i urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Tunele: Stan na dzień 21 maja 2014 roku

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.