Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściu ze stacji W5 wykonano słupy, ściany i płytę stropową. W wyjściu W7 wykonano ściany, słupy, deskowanie płyty stropowej. Zlikwidowano otwory technologiczne na całym obiekcie.
 • Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej, trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż stolarki i ślusarki. Kończona jest okładzina kamienna czerpni nad powierzchnią terenu.
 • Przebudowano sieć energetyczną SN i nn. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Trwa montaż wodociągu dn100 w tunelu.
 • Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Na ukończeniu są roboty murowe i roboty tynkarskie.
 • Docelowo przełożono jezdnię i tory tramwajowe w Alei Jana Pawła II.
 • Wykonano konstrukcję i sona spray nad sufitami podwieszanymi na poziomie -2.
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
 • Trwają prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zakończono roboty żelbetowe w komorze rozjazdów, trwają przygotowania do odbioru technicznego ścian szczelinowych oraz wykonywane są prace instalacyjne i torowe.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Rozpoczęto wykonywanie połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
 • Kontynuowane SA prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Docelowo zostały przebudowane wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
 • Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
 • Montaż schodów ruchomych i wind.
 • Wykonano przebudowę sieci energetycznej WN, trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
 • Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Kontynuowany jest montaż wodociągu dn 100.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Wykonano stan surowy łącznika wentylatorni.
 • Wykonano zasypkę wentylatorni – pozostawiono dodatkowy otwór technologiczny nad częścią głęboką.
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe.
 • Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
 • Wykonano docelową sieć wodociągu oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną, stropy pośrednie oraz konstrukcje czerpnio-wyrzutni w osiach 16A-17A i wszystkich wyjść), a także konstrukcję kanału sieci ciepłowniczej nad stropem stacji C12.
 • Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Zakończono montaż połączeń wyrównawczych i konstrukcji wsporczych oraz kabli oświetleniowych w peszlach.
 • Rozpoczęto wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
 • Przeprowadzono próbę ciśnieniową wykonanych odcinków docelowej sieci wodociągowej z udziałem gestora sieci MPWiK.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Trwają prace murarskie oraz wykonywanie łączników tunelowych.
 • Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Wykonano odcinek wodociągu w ul.Tamka.
 • Wykonano przełączenie gazociągu do sieci miejskiej,
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • w części południowej trwa betonowanie, wykonano 50% obudowy docelowej łącznika;
 • trwa realizacja łącznika w części centralnej, wykonano 30% obudowy tymczasowej.
 • Wykonywane jest zamknięcie  technologicznego otworu ośmiokątnego w stropie pośrednim na poziomie -2

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
 • Kontynuowane są prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
 • Wykonywane są roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
 • Zakończono wykonywania zasypki konstrukcji poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
 • Rozpoczęto prace związane z łącznikami tunelowymi.
 • Zakończono betonowanie chodników technologicznych w tunelu za wyjątkiem rejonu wentylatorni.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
 • Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.  wyposażane są na bieżąco.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan,wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Zakończono montaż tłumików dla czterech wentylatorów pionowych wentylacji podstawowej.
 • Zakończono montaż urządzeń i kanałów wentylacji we wszystkich wentylatorniach podstawowych i lokalnych.
 • Zamontowano 15 z 18 kompletów schodów ruchomych oraz 4 z 7 wind w części dostępnej dla pasażerów.
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Wykonano iniekcje i wzmocnienia ścian.
 • Przebudowano sieci nn i SN.
 • Rozpoczęto wycinanie ścian szczelinowych w celu wykonania łączników z tunelami szlakowymi.
 • Trwają roboty torowe w tunelach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Zabetonowano część otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń, rozpoczęto montaż pokrycia szklanego.
 • Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
 • Wykonano roboty konstrukcyjne w wyjściu W12.
 • Rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
 • Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
 • Zakończono betonowanie płyty rozjazdowej na sześciu rozjazdach.
 • Na bieżąco dokonuje się wyposażenia i montażu urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Zakończono montaż wentylacji podstawowej na torach odstawczych.
 • Rozpoczęto ostatni etap przebudowy kolizji – sieć wody w ul. Targowej.

Tunele: Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.