• Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

Dotychczas wykonano:
– 139 sekcji ścian szczelinowych
– 326 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego –  140 mb po stronie północnej, 140 mb po południowej, 21 mb po zachodniej oraz 25 mb po stronie wschodniej.
– 280,9 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych torów odstawczych
– 2161 korki uszczelniające w obrębie korpusu stacji
– 74 szt. pali żelbetowych
– Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu. Wykonano ok. 1100 m2 stropu
– Rozpoczęto wykop podstropowy w celu wykonania stropu kondygnacji -1
– Wykonano magistralę wodociągową dn 600
– Rozpoczęto montaż wodociągu tymczasowego Dn 200 w ul. Przyokopowej
– Rozpoczęto roboty przygotowawcze do wykonania kolektora tymczasowego DN 1400 w ul. Karolkowej
– Trwają prace rozbiórkowe torów tramwajowych
– Kontynuowane są prace związane z przebudową sieci energetycznej 110 kV oraz sieci energetycznej SN i nn.
– Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego

 • Wentylatornia szlakowa V10:

– Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych
– Wykonano w 80% jet grounting.
– Wykonano przekładki instalacji będących w kolizji z konstrukcją wentylatorni
– Wykonano komory kanalizacyjne
-Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i n/n  oraz przebudowa kanalizacji i kabli światłowodowych.

 • Stacja C10 Rondo ONZ:

– Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych
– Wykonano 40% ścian szczelinowych komory rozjazdów, która stanowi integralną część stacji C10

 • Wentylatornia szlakowa V11:

– Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu bypassu kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej
– Zakończono wykonywanie murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
– Zakończono prace przy przekładaniu sieci energetycznych i teletechnicznych.

 • Stacja C11 Świętokrzyska:

– Trwają roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego
– Rozpoczęto prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej po stronie wschodniej.
– Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej SN i nn
– Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego

 • Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):

– Wykonano ok. 50% ścian szczelinowych.
– Wykonano murki prowadzące
– Wybudowano kanalizację 48 otworową o długości ok. 30 m
– Zakończono budowę 3 sztuk studni wykonanych z bloczków

 • Wentylatornia szlakowa V12

– Prowadzone są  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej w rejonie Placu Powstańców Warszawy.
– Trwają roboty na sieciach: kanalizacji sanitarnej – tymczasowej, wodociągowej – tymczasowej i gazociągowej – docelowej.
– Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej.
– Rozpoczęto realizację komór kanalizacyjnych K-3 i K-4.

 • Stacja C12 Nowy Świat:

– Wykonano przebudowę ciepłociągu w ul. Świętokrzyskiej kolidującego z budową stacji.
– Zakończono wykop wstępny do poziomu murków prowadzących.
– Wykonano 80 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
– Rozpoczęto roboty polegające na wykonaniu płyty żelbetowej pod stację bentonitową.
– Trwają prace demontażowe oświetlenia ulicznego oraz przygotowawcze do przebudowy tymczasowej kabli SN i NN.
– Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej.

 • Stacja C13 Powiśle:

– Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej stacji.
– Wykonano chudy beton pod górny strop po stronie zachodniej stacji.
– Zakończono wykonywanie stropu górnego po stronie wschodniej stacji.
– Wykonano ściany wejścia i strop wejścia po stronie wschodniej stacji.
– Wykonano ściany klatki schodowej po stronie wschodniej stacji.
– Wykonano ściany szachtu windowego po stronie wschodniej stacji. Rozpoczęto wykonywanie wykopu podstropowego do poziomu -3,5 po stronie wschodniej stacji.
– Kontynuowane są roboty przy umacnianiu kolektora sanitarnego.

 • Wentylatornia szlakowa V14:

– Wykonano 57 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych co stanowi ok. 48% całości.

 • Stacja C14 Stadion:

– Wykonano 410 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 38 % całości.
– Wykonano 60 szt. pali.
– Wykonano 297 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy.
– Wykonano ścianę oporową w basenie Portu Praskiego – I etap.
– Trwają prace przygotowawcze do realizacji pierwszego fragmentu stropu głównego w rejonie Portu Praskiego i przełożenia kolektora łączącego Jeziorko Kamionkowskie z Portem Praskim.
– Zakończono I etap prac kolizyjnych dla wykonania prac ziemnych i robót fundamentowych.
– Zdemontowano część oświetlenia ulicznego.

 • Stacja C15 Dworzec Wileński:

– Prowadzone są roboty polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji.
– Przeprowadzono rozbiórkę przejścia podziemnego w ul. Targowej.
– Wykonano ok. 430 mb murków prowadzących.
– Wykonano 5 sekcji ścian szczelinowych.
– Rozpoczęto roboty kolizyjne sieci nn i SN (przekładki kabli), trwa przebudowa kanalizacji teletechnicznych oraz sieci wodociągowych, realizowana jest sieć gazowa.
– Zdemontowano infrastrukturę tramwajową.
– Trwa demontaż oświetlenia ulicznego.
– Wykonano tymczasową sygnalizację uliczną.

 • Tunele:

– Trwają prace montażowe przy tarczach TBM (Maria, Anna, Wisła)
– Trwają prace przygotowawcze zaplecza dla urządzeń w rejonie szybu startowego C09
– Zrealizowano zaplecze do wykonania wzmocnienia gruntu dla przejścia maszyny TBM na szlaku D15.