• Zakończyła się przebudowa kabla światłowodowego kolidującego ze stacją C9 Rondo Daszyńskiego.
 • Na stacji C09 Rondo Daszyńskiego realizowane są kolejne elementy konstrukcji stacji oraz kontynuowane są prace związane z przebudową pozostałych sieci teletechnicznych (poza wspomnianą przebudową kabla światłowodowego).
 • W rejonie wentylatorni szlakowej V10 (ul. Prosta) rozpoczęto przebudowę kolizji wodno – kanalizacyjnych.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ:

– trwa zagospodarowywanie zaplecza budowy;

– wprowadzono czasową organizację ruchu;

– zakończono rozbiórkę nawierzchni asfaltowej ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od Ronda ONZ do ulicy Emilii Plater;

– rozpoczęto inwentaryzację kolizji z infrastrukturą podziemną, a także elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego oraz Miejskiego Systemu Informacji (MSI).

 • Na stacji C11 Świętokrzyska rozpoczęło się zagospodarowanie zaplecza budowy dla inwestycji. Ponadto:

– rozebrano nawierzchnię asfaltową na ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy ulicami Bagno i Marszałkowską, i po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej – do ulicy Jasnej;

– przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej kolidującej z konstrukcją korpusu stacji;

– podobnie jak na stacji C10, trwa inwentaryzacja elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i Miejskiego Systemu Informacji (MSI)

 • W okolicy ulic Emilii Plater i Bagno, w rejonie realizowanej wentylatorni szlakowej V11, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu oraz przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej. Rozpoczęto także wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, trwa także zabezpieczanie istniejącego drzewostanu.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla rejonu stacji C12 Nowy Świat znajduje się w zatwierdzeniu u Miejskiego Inżyniera Ruchu.  W terminie 2 tygodni od zatwierdzenia  projektu, planowane jest zamknięcie dla ruchu ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od ulicy Czackiego do Nowego Światu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla tego obszaru.
 • Na stacji C13 Powiśle kontynuowane są prace konstrukcyjne, trwa budowa ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji. Ponadto, rozpoczęto wykop wstępny po stronie zachodniej korpusu stacji. Zakończono też przebudowę sieci ciepłowniczej Dn 600.
 • Na stacji C14 Stadion:

– dokonano inwentaryzacji infrastruktury podziemnej;

– wykonano wykop wstępny od strony ulicy Zamoyskiego;

– wytyczono osie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.

 • Dla stacji C15 Dworzec Wileński trwają uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla rejonu Placu Wileńskiego. Trwają prace przy przebudowie torowiska lewo skrętu z al. Solidarności w ulicę Jagiellońską. Ponadto, rozpoczęto procedurę związaną z przeniesieniem Pomnika Braterstwa Broni (określanego często przez warszawiaków jako Pomnik czterech śpiących) w rejon ulicy Cyryla i Metodego.
 • W dniu 15 czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 192/2011 o pozwoleniu na budowę obiektów na terenach kolejowych dla stacji C14 „Stadion”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W dniu 11 czerwca na odcinku od Ronda Daszyńskiego do ulicy Jasnej zamknięte zostały dla ruchu ulice Świętokrzyska i Prosta. Na jezdni ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ul. Bagno i ul. Zielną, wyznaczone zostały dodatkowe miejsca parkingowe – wjazd od strony Placu Grzybowskiego.
 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze w obszarze planowanych stacji Rondo ONZ i Świętokrzyska oraz wentylatorni szlakowych V10 i V11. Trwa grodzenie placów budowy:

-dla wentylatorni V10: w okolicach dawnych Zakładów Norblina i siedziby firmy Impexmetal;
– w rejonie stacji Rondo ONZ: od ul. Twardej do Ronda ONZ, poprzez centralną część Ronda ONZ i od Ronda ONZ do ul. Emilii Plater;
– w rejonie stacji Świętokrzyska: od ul. Zielnej do ul. Marszałkowskiej, i od ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej;
-dla wentylatorni V11: pomiędzy ul. Emilii Plater i ul. Bagno.

 • Trwają prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej w rejonie stacji Rondo ONZ pomiędzy ulicą Emilii Plater a Rondem ONZ oraz ulicami Jasną i Marszałkowską.
 • Poniżej przedstawiamy zdjęcia działającego na Placu Defilad (od strony ulicy Marszałkowskiej) Punktu Informacyjnego budowy centralnego odcinka II linii metra.
 • W dniu 3 czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 180/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C15 „Dworzec Wileński”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Trwa uzupełnianie urządzeń pomiarowych (szczelinomierzy) w prawym tunelu Wisłostrady. Szczelinomierze są elementem monitoringu na czas budowy odcinka centralnego II linii metra (pisaliśmy o nich w „Dzienniku budowy” w maju)
 • Na całej długości centralnego odcinka II linii metra (na długości ok. 6 km) w 70 % zainstalowane zostały repery, czyli urządzenia służące do pomiarów geodezyjnych. Repery zainstalowane zostały na budynkach, które będą podlegały obserwacji ze względu na ich obecność w strefie oddziaływania budowy stacji lub tuneli centralnego odcinka II linii metra.
 • W najbliższym czasie, na całej długości centralnego odcinka II linii metra, rozpocznie się montaż innych elementów monitoringu tj.: pryzmatów, inklinometrów, klinometrów oraz najważniejszych elementów czyli automatycznych urządzeń pomiarowych tzw. Total Station.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

– trwają roboty konstrukcyjne –  wykonano 43 sekcje ścian szczelinowych dla szybu startowego (korpusu stacji). Wykonywane są również ściany szczelinowe dla torów odstawczych (tunelu) – wykonano już 6 sekcji;
– kontynuowane są prace w technologii jet – grouting – w szybie startowym stacji wykonano 293 kolumny;
-wykonawca przystąpił do budowy części górnego stropu. Na wykonany odcinek stropu przełożone zostaną  kolidujące sieci teletechniczne i energetyczne, co pozwoli na rozpoczęcie prac na  pozostałym odcinku szybu startowego;
– realizowana jest przebudowa sieci wodociągowej DN 200 (w rejonie ulicy Okopowej) oraz sieci gazowej DN 450 (w okolicy skrzyżowania ulic Kasprzaka i Karolkowej).

 • Na stacji Powiśle:

– kontynuowane są prace przy budowie ścian szczelinowych – dotychczas wykonano 35 sekcji ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji;
– zakończono budowę konstrukcji stalowej osłaniającej Pomnik Syrenki i przystąpiono do ostatniego etapu zabezpieczenia pomnika  tj. montażu zadaszenia cokołu pomnika.

 • W rejonie stacji Stadion ogrodzono plac budowy. Rozpoczęto prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej.
 • Na czas budowy centralnego odcinka II linii metra, w czerwcu bieżącego roku wdrożona zostanie czasowa organizacja ruchu. Od 4 czerwca czasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie na ulicy Grzybowskiej oraz na ulicy Sokolej, która zostanie zamknięta od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Zamoyskiego. W kolejny weekend, w dniach 11-12.06 zamknięty zostanie ciąg ulic Prostej i Świętokrzyskiej na odcinku Rondo Daszyńskiego – ulica Marszałkowska.
 • Wiecej informacji znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w zamieszczonej tam broszurze (2MB).