C01/SC1

 • trwa realizacja ścian szczelinowych – 34%,
 • trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,
 • trwa wykonywanie platform roboczych umożliwiających głębienie ścian szczelinowych na C01 – komora rozjazdów oraz tory odstawcze,
 • trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni
 • realizacja monitoringu obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,

C02

 •  trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,
 • trwa realizacja ścian szczelinowych w rejonie wyjść stacyjnych– 64%,
 • trwa usuwanie kolizji w zakresie kolizji sanitarnych
 • trwają prace związane z przebudową kolizji w zakresie sieci elektrycznych
 • wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu
 •  trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni

C03

 • rozpoczęto głębienie ścian szczelinowych w rejonie wyjść stacyjnych,
 • trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych
 • trwają prace związane z wykonaniem linii zasilającej na potrzeby nowego masztu telekomunikacyjnego
 • trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • trwa usuwanie kolizji w zakresie sieci sanitarnych
 • trwają prace związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i deszczowej
 • trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni

STP

 • trwa realizacja ogrodzenia terenu budowy,
 • trwają prace porządkowe po wykonaniu robót rozbiórkowych
 • trwają prace kanalizacyjne pod głównymi ciągami komunikacyjnymi
 • trwają prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych
 • trwają prace związane z przebudową kolizji NN i SN
 • trwają prace porządkowe po zakończeniu wycinki drzew i krzewów
 • trwa przebudowa sieci gazowej
 • trwają prace związane z wykonaniem utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych realizowanych obiektów
 • trwa realizacja wykopu wstępnego pod zespół obiektów nr S01
 • rozpoczęto roboty fundamentowe obiektu nr 23
 • powołano zespół pełniący nadzór archeologiczny na terenie STP.