Dziennik Budowy odcinek zachodni

Timelapse z budowy stacji Bemowo i Ulrychów. Październik 2021 r. (Plik MP4; 57 MB)

PREZENTACJA ZDJĘĆ – POSTĘP PRAC 12.2016 – 03.2020 – Stacje Płocka, Młynów, Księcia Janusza (plik WMV; 253 MB)

Sadzenie drzew wokół stacji Bemowo i Ulrychów (plik MP4; 26 MB)
LINK

ZAKOŃCZENIE DRĄŻENIA TUNELI II ETAPU BUDOWY II LINII METRA – 2+3 ODCINEK ZACHODNI (plik ; PDF 2.6 MB)

WIZUALIZACJE ODCINKA 3 + KAROLIN – STACJA TECHNICZNO – POSTOJOWA KAROLIN, STACJA KAROLIN, STACJA CHRZANÓW, STACJA LAZUROWA (plik MP4; 37 MB)

Wirtualny spacer na budowanej stacji M2 Bemowo
Wykonanie Gulermak. Wrzesień 2021 r.

KWIECIEŃ 2023

C01/SC1

 • trwa realizacja ścian szczelinowych – 34%,
 • trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,
 • trwa wykonywanie platform roboczych umożliwiających głębienie ścian szczelinowych na C01 – komora rozjazdów oraz tory odstawcze,
 • trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni
 • realizacja monitoringu obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,

C02

 •  trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,
 • trwa realizacja ścian szczelinowych w rejonie wyjść stacyjnych– 64%,
 • trwa usuwanie kolizji w zakresie kolizji sanitarnych
 • trwają prace związane z przebudową kolizji w zakresie sieci elektrycznych
 • wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu
 •  trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni

C03

 • rozpoczęto głębienie ścian szczelinowych w rejonie wyjść stacyjnych,
 • trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych
 • trwają prace związane z wykonaniem linii zasilającej na potrzeby nowego masztu telekomunikacyjnego
 • trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • trwa usuwanie kolizji w zakresie sieci sanitarnych
 • trwają prace związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i deszczowej
 • trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni

STP

 • trwa realizacja ogrodzenia terenu budowy,
 • trwają prace porządkowe po wykonaniu robót rozbiórkowych
 • trwają prace kanalizacyjne pod głównymi ciągami komunikacyjnymi
 • trwają prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych
 • trwają prace związane z przebudową kolizji NN i SN
 • trwają prace porządkowe po zakończeniu wycinki drzew i krzewów
 • trwa przebudowa sieci gazowej
 • trwają prace związane z wykonaniem utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych realizowanych obiektów
 • trwa realizacja wykopu wstępnego pod zespół obiektów nr S01
 • rozpoczęto roboty fundamentowe obiektu nr 23
 • powołano zespół pełniący nadzór archeologiczny na terenie STP.

MARZEC 2023

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Roboty budowlane

C01/SC1

 • wykonano  25%  ścian szczelinowych,
 • trwa wykonywanie są murków prowadzących,
 • prowadzone są prace przygotowawcze dla wykonywania murków po stronie wschodniej szybu startowego SC1
 • przygotowanie placu pod mobilizację zaplecza do głębienia ścian szczelinowych na C01 – komora rozjazdów oraz tory odstawcze,
 • wprowadzano czasową organizację ruchu (zamknięcie na odcinku SC1) ulicy Sochaczewskiej,
 • trwa przebudowa kolizji sieci ze stacją
 • trwa zabezpieczanie drzew oraz wycinka drzew i krzewów,
 • realizacja monitoringu obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,

C02

 • rozpoczęto przygotowania do wykonania ścian szczelinowych: mobilizacja sprzętu i zaplecza Wykonawcy, wykonanie ok. 30 % murków prowadzących;
 • zakończono budowę kanału DN300 od studni S17 do S19;
 • wykonano sieć kanalizacyjną od studni S1 do S6;
 • trwa budowa sieci ogólnospławnej od studni S13 do S11;
 • trwa budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od KT1 do KT4;
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego;
 • wykonywane są przekładki kolidujących sieci elektrycznych w ul. Rayskiego, Szeligowskiej i Sochaczewskiej;
 • wykonano zmianę zasilania oświetlenia latarni na ul. Rayskiego;
 • wykonano drogę – wjazd tymczasowy (na czas budowy) z garaży budynku Rayskiego 11 do ul. Szeligowskiej;
 • wprowadzono czasową organizację ruchu tj. zamkniecie na czas budowy ul. Rayskiego w kierunku ul. Szeligowskiej;
 • zakończono wycinkę drzew.
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania ścian szczelinowych: mobilizacja sprzętu i zaplecza Wykonawcy, wykonanie ok. 30 % murków prowadzących;
 • zakończono budowę kanału DN300 od studni S17 do S19;
 • wykonano sieć kanalizacyjną od studni S1 do S6;
 • trwa budowa sieci ogólnospławnej od studni S13 do S11;
 • trwa budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od KT1 do KT4;
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego;
 • wykonywane są przekładki kolidujących sieci elektrycznych w ul. Rayskiego, Szeligowskiej i Sochaczewskiej;
 • wykonano zmianę zasilania oświetlenia latarni na ul. Rayskiego;
 • wykonano drogę – wjazd tymczasowy (na czas budowy) z garaży budynku Rayskiego 11 do ul. Szeligowskiej;
 • wprowadzono czasową organizację ruchu tj. zamkniecie na czas budowy ul. Rayskiego w kierunku ul. Szeligowskiej;
 • zakończono wycinkę drzew.

C03

 • trwa wykonywanie przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy – wykonanie włączenia w sieć miejską SN- podanie napięcia na stację trafo,
 • wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznych na placu budowy,
 • realizacja przebudowy linii nn w ul. Doroszewskiego,
 • wykonano przyłącza wod-kan do zaplecza placu budowy,
 • wykonano przyłącza wod-kan do zaplecza Punktu Informacyjnego,
 • rozpoczęto realizację murków prowadzących pod ściany szczelinowe korpusu stacji

STP

 • realizacja ogrodzenia terenu budowy,
 • trwają prace kanalizacyjne po głównymi ciągami komunikacyjnymi
 • wykonano montaż zaplecza budowy,
 • zakończono wycinkę drzew i krzewów
 • przebudowa sieci gazowej
 • wykonanie utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych realizowanych obiektów
 • wykonano wykop wstępny pod obiekt nr 23

LUTY 2023

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Roboty budowlane

C01/SC1

 • zagospodarowania terenu budowy,
 • przekopy kontrolne wzdłuż projektowanych ścian szczelinowych,
 • zabezpieczanie drzew oraz wycinka drzew i krzewów,
 • monitoring obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,
 • przebudowa kolizji teletechnicznych w ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej,
 • rozbiórki ogrodzeń między posesjami,
 • montaż rur gazowych DN 125 w zakresie od S21.2-S24.3
 • przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych w rejonie ulicy Łęgi, w ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej,

C02

 • zagospodarowania terenu budowy,
 • wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy – wykonanie włączenia w sieć miejską SN – podanie napięcia na stację trafo.
 • rozprowadzenie instalacji elektrycznych na placu budowy – Etap I,
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego,
 • rozpoczęcie przebudowy linii SN w ul. Rayskiego ,
 • wykonanie przyłączy wod-kan do zaplecza placu budowy,
 • rozpoczęcie budowy kanału DN300 od studni S17 do S19,
 • budowa kanału od studni S2 do studni S3, 
 • zagospodarowania terenu budowy,
 • wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy – wykonanie włączenia w sieć miejską SN – podanie napięcia na stację trafo.
 • rozprowadzenie instalacji elektrycznych na placu budowy – Etap I,
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego,
 • rozpoczęcie przebudowy linii SN w ul. Rayskiego ,
 • wykonanie przyłączy wod-kan do zaplecza placu budowy,
 • rozpoczęcie budowy kanału DN300 od studni S17 do S19,
 • budowa kanału od studni S2 do studni S3, 

C03

 • wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy – wykonanie włączenia w sieć miejską SN- podanie napięcia na stację trafo,
 • wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznych na placu budowy,
 • wykonanie prac przygotowawczych do przebudowy linii nn w ul. Doroszewskiego,
 • wykonanie przyłączy wod-kan do zaplecza placu budowy,
 • wykonanie przyłączy wod-kan do zaplecza Punktu Informacyjnego,

STP

– realizacja ogrodzenia terenu budowy,
– rozpoczęto wykonanie kanalizacji,
– wykonano montaż zaplecza budowy,
– zakończono wycinkę drzew  i krzewów
– przebudowa sieci gazowej
– wykonanie utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych realizowanych obiektów

STYCZEŃ 2023

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Roboty budowlane

C01/SC1

– realizacja ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu budowy,

– przekopy kontrolne wzdłuż projektowanych ścian szczelinowych,

– zabezpieczanie budynków przeznaczonych do wyburzenia,

– zabezpieczanie drzew oraz przygotowanie pod wycinkę drzew i krzewów,

– rozpoczęto monitoring obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,

V02

– realizacja ogrodzenia terenu budowy,

– zabezpieczanie drzew oraz przygotowanie pod wycinkę drzew i krzewów,

C02

–  realizacja ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu budowy,

– trwa zabezpieczanie drzew oraz przygotowanie pod wycinkę drzew i krzewów,

V03

– realizacja ogrodzenia terenu budowy,

– trwa zabezpieczanie drzew oraz przygotowanie pod wycinkę drzew i krzewów,

C03

– realizacja ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu budowy realizacja ,

– rozebrano część nasypu przy pętli autobusowej,

– wybudowano tymczasowy punkt informacyjny,

STP

–  realizacja ogrodzenia terenu budowy,

– rozpoczęto wykonanie kanalizacji,

– wykonano montaż zaplecza budowy,

– wycinka drzew

– przebudowa sieci gazowej

GRUDZIEŃ 2022

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Roboty budowlane

 • Stacja C01 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Stacja C02 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Stacja C03 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Szyb startowy SC01 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Wentylatornia V02 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Wentylatornia V03 – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy
 • Stacja Techniczno-Postojowa Mory – rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych na terenie budowy

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 25%

PAŹDZIERNIK 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei liczył będzie łącznie niemal 4 kilometry i składał się będzie z 3 stacji metra, 4 tuneli i 2 wentylatorni Wartość projektu to 1 623 313 410,00 zł brutto

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 23%

WRZESIEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei liczył będzie łącznie niemal 4 kilometry i składał się będzie z 3 stacji metra, 4 tuneli i 2 wentylatorni Wartość projektu to 1 623 313 410,00 zł brutto

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.

Dla wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nr 7 prowadzona jest w dalszym ciągu przez Wojewodę Mazowieckiego procedura  administracyjna, związana z wydaniem pozwolenia na budowę.

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 23%

SIERPIEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei liczył będzie łącznie niemal 4 kilometry i składał się będzie z 3 stacji metra, 4 tuneli i 2 wentylatorni Wartość projektu to 1 623 313 410,00 zł brutto

Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.

Dla pozostałych złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę tj. nr 5, nr 6, nr 7, nr 7a  prowadzone są w dalszym ciągu przez Wojewodę Mazowieckiego procedury administracyjne, związane z wydaniem pozwoleń na budowę.

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 23%

LIPIEC 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei liczył będzie łącznie niemal 4 kilometry i składał się będzie z 3 stacji metra, 4 tuneli i 2 wentylatornii

Wartość projektu to 1 623 313 410,00 zł brutt

Dokumenty administracyjne:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę :

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 11.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 2 polegające na budowie Stacji C01 (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 5 polegające na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 3. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 27.11.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 4. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 27.11.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 6 polegające na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 5. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 11.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 4 polegające na budowie Stacji C03 (ul. Lazurowa / ul. Górczewska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 6. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 1 polegające na budowie Szybu Startowego C01 (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denna, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia wynikającej z budowy metra.’’
 7. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 4a polegające na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących.’’

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 15.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 7 polegające na budowie Stacji Techniczno-Postojowej ,,Mory’’ (ul. Łęgi / ul. Mory oraz ul. Krańcowa, Mory – gm. Ożarów Mazowiecki), budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej ,,Mory’’.

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 15.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 7a polegające na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej ,,Mory’’ (ul. Łęgi / ul. Mory oraz ul. Krańcowa, Mory – gm. Ożarów Mazowiecki) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikających z budowy Stacji Techniczno-Postojowej ,,Mory’’.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dla pozostałych złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę tj. nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 7a  prowadzone są w dalszym ciągu przez Wojewodę Mazowieckiego procedury administracyjne, związane z wydaniem pozwoleń na budowę.

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 22%.

CZERWIEC 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei liczył będzie łącznie niemal 4 kilometry i składał się będzie z 3 stacji metra, 4 tuneli i 2 wentylatorni

Wartość projektu to 1 623 313 410,00 zł brutto

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 uzyskał pierwsze pozwolenie na budowę dla stacji C01 Karolin. Dla pozostałych złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę trwa procedura administracyjna.

Dokumenty administracyjne:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę :

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 11.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 2 polegające na budowie Stacji C01 (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 5 polegające na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 3. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 27.11.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 4. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 27.11.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 6 polegające na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 5. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 11.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 4 polegające na budowie Stacji C03 (ul. Lazurowa / ul. Górczewska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’
 6. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 1 polegające na budowie Szybu Startowego C01 (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denna, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia wynikającej z budowy metra.’’
 7. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 04.12.2020r.- ,,Budowa II linii metra w Warszawie-III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ,,Powstańców Śląskich’’ do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory’’ wraz z STP ,,Mory’’. Zamierzenie budowlane nr 4a polegające na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących.’’

Pozwolenia na budowę:

 1. C01 – Zamierzenie budowlane nr 2 – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia  Dla zamierzenia budowlanego nr 1, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 7a prowadzone są w dalszym ciągu przez Wojewodę Mazowieckiego procedury administracyjne związane z wydaniem pozwoleń na budowę.
 • Prace projektowe – zaawansowanie 20%.

Stacja C04 Bemowo

 • Stacja metra otwarta dla ruchu pasażerskiego w dniu 30 czerwca 2022 roku

Stacja C05 Ulrychów

 • Stacja metra otwarta dla ruchu pasażerskiego w dniu 30 czerwca 2022 roku

MAJ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z montażem informacji wizualnej
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -1 – 78%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych systemu wyjść stacyjnych – 97%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 99%
 • Zakończono prace związane z montażem żaluzji na części stacyjnej 0
 • Zakończono prace związane z montażem obróbki blacharskiej na części stacyjnej 0
 • Zakończono malowanie słupów poz. -1  (laserunek, malowanie antypyłowe)
 • Zakończono montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach łazienek i komercji
 • Zakończono montaż przeszklonych witryn w częściach publicznych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej
 • Zakończono montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem
 • Zakończono prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace związane z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -2
 • Zakończono prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych 
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Zakończono prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0
 • Zakończono prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z montażem informacji wizualnej
 • Zakończono prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Zakończono prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu

KWIECIEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na części stacyjnej 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na części stacyjnej 0 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 80%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 97%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 94%
 • Trwa malowanie słupów poz. -1  (laserunek, malowanie antypyłowe) – 92%
 • Trwa montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach łazienek i komercji – 80%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -1 – 23%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 75%
 • Trwają prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -2 – 1%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych systemu wyjść stacyjnych – 93%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu przy stacji
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy stacji i torów odstawczych
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola zachodnia
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –99%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 – 80%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy wentylatorni V05
 • Trwają testowe przejazdy pociągów

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają testowe przejazdy pociągów
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu stacji C05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają testowe przejazdy pociągów

MARZEC 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 78%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwa malowanie słupów poz. -1  (laserunek, malowanie antypyłowe) – 90%
 • Trwa montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach łazienek i komercji poz.-1 – 70%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 92%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 97%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia – 97%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia – 99%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0 – 96%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 84%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 81%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu przy stacji
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy stacji i torów odstawczych
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace związane z wykonywaniem konstrukcji i regulacją torowiska tramwajowego

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –79%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 – 80%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy wentylatorni V05
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem żaluzji na wentylatorni V05 poz. 0
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu stacji C05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05
 • Zakończono prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1
 • Zakończono prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z regulacją nawierzchni torowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D06L i D06P
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LUTY 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.
Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 97%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 70%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 95%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0 – 96%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0 – 90%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0 – 50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 98%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad na torach odstawczych -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych – 69%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 98%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 78%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 76%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 61%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na wentylatorni V05 poz. 0 –70%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –20%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 –80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 99%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 98%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2
 • Zakończono montaż podkonstrukcji ściany zatorowej
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D06L i D06P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

STYCZEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 80%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 60%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 92%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 93%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji poz. 0 – 30%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej zadaszeń poz. 0 – 40%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 92%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 45%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono montaż podkonstrukcji ściany zatorowej 
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. 0
 • Zakończono prace związane z montaż wind

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji poz. 0 –50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05– 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 95%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05 – 81%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 80%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace tynkarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż konstrukcji stalowej wejścia wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie wylewek betonowych w wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –97%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 89%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 89%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 50%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 99%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych poz. -2
 • Zakończono montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem

Wentylatornia na szlaku tunelowym  D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

GRUDZIEŃ 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 50%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 40%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 10%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 10%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 85%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 95%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 80%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 65 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 38%
 • Trwają prace związane z montaż wind -27%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 99%
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej nad ciągami komunikacyjnymi poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono montaż stalowych konstrukcji nadziemnych systemu wyjść stacyjnych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05– 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 60%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05 – 50%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 70%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace tynkarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż konstrukcji stalowej wejścia wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie wylewek betonowych w wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 98%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –94%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1  – 969%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 99%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 53%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 85%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 82%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 99%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek poz -1 i -2
 • Zakończono prace związane z montaż wind

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LISTOPAD 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 93%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 20%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 35%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 95%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 3%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 65%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 32%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej nad ciągami komunikacyjnymi poz. -1 – 92%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 50%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 55 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 15%
 • Trwają prace związane z montaż wind -27%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -1
 • Zakończono prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1 
 • Zakończono prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono montaż izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono montaż drzwi na torach odstawczych -1
 • Zakończono układanie płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2
 • Zakończono układanie układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2
 • Zakończono prace murarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych drugorzędowych i biegu schodowego wyjścia C4-6
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Zakończono prace związane z montaż schodów ruchomych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 92%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 57%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem wylewek betonowych w wentylatorni V05 – 88%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie ścian żelbetowych na poz 0 wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 82%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 38%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 93%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –93%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 96%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 95%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 99%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 30%
 • Trwają prace związane z montaż wind- 75%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykop podstropowego wyjścia C5-2
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2
 • Zakończono prace związane z montaż schodów ruchomych
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

PAŹDZIERNIK 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 85%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 90%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola zachodnia – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 80%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 95%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na torach odstawczych 0 – 15%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99,5 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 45 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 55 %
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 30%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-7
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-7
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -1
 • Zakończono prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1 
 • Zakończono prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace murarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 43%
 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 21%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem okładzin akustycznych wentylatorni V05 – 30%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację robót żelbetowych wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem szachtu windowego w osi 27/C – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 97%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych poz. -1 antresola wschodnia – 70%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 54%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –91%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1– 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 82%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 15%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 42%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 34%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych – 57%
 • Trwają prace związane z wykonaniem elementów drugorzędnych wyjścia C5-3 – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia C5-2
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż nawierzchni torowej
 • Zakończono roboty żelbetowe
 • Zakończono roboty związane z wykonaniem izolacji stropu górnego
 • Zakończono roboty związane z wykonywaniem zasypki obiektu

WRZESIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

 • stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,
 • stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej
 • stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 70%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1 – 94%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 96%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 45 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 32 %
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 95%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 80%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację związanych z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-3
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-3
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -1
 • Zakończono realizację prac tynkarskich na części stacyjnej poz. -2
 • Zakończono realizację prac związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-2
 • Zakończono realizację płyty stropowej wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację płyty stropowej wyjścia C4-7
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-3

Wentylatornia na szlaku tunelowy D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 38%
 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 21%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz 0 wentylatorni V05 – 80%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 93%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 77%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 7%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -1 – 63%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -2 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –90%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 5%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 86%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych – 33%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykop podstropowego wyjścia C5-2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa produkcja prefabrykatów do zamknięcia otworów tymczasowych stropu szybu demontażowego S06
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż szyn

SIERPIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 86%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 40%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 83%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -2 – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2 – 62%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej wyjścia C4-2
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 98 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1 – 89%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 97%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 94%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 40 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 98%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-4 – 98%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-4 – 60%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-3 – 88%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-3 – 60%
 • Trwa realizacja ścian wyjścia C4-6 – 5%
 • Trwa realizacja stropu wyjścia C4-7 – 10%
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu
 • Zakończono realizację płyty dennej wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 19%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 97%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 20%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-1 wentylatorni V05 – 75%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 70%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego wyjścia C5-2 – 99%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 94%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 68%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 7%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -1 – 56%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -2 – 54%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 – 46%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 – 83%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 5%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych – 33%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa produkcja prefabrykatów do zamknięcia otworów tymczasowych stropu szybu demontażowego S06
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LIPIEC 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 93%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -1 – 5%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 76%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 4%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej wraz z żelbetową płytą stropową czerpnio-wyrzutni C4-12
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 95 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 25%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 89%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 91%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 93%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 30 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 98%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-3 – 50%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono wykop podstropowy wyjścia C4-4

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-1 wentylatorni V05 – 75%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 70%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 95%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego wyjścia C5-2 – 75%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 83%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 51%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -1 – 42%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -2 – 20%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty stropowej C5-4
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty stropowej C5-1
 • Zakończono realizację prac związanych  z wykonaniem płyty peronu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

CZERWIEC 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto. 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 92%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 75%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 95%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 72%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 87%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 95 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 25%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 50%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 5 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-4 – 90%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-3 – 30%
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej zadaszenia czerpnio-wyrzutni C4-12
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -95%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej wraz z izolacja powłokową wyjścia C4-3
 • Zakończono prace tynkarskie klatki schodowej w osiach 15-16 na torach odstawczych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 50%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 70%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 65%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Zakończono realizację prac robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 90%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 69%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -1 – 40%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -2 – 12%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem ścian podperonia
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty dennej wyjścia W1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów bocznych i spodnich w tunelach D06L i D06P

MAJ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 73%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 91%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 51%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 80%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 93%
 • Trwają prace tynkarskie klatki schodowej w osiach 15-16 na torach odstawczych – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 94 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 44%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 86%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 86%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-4 – 80%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-3 – 30%
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 61%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -50%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -2 
 • Zakończono wykonywanie zadaszeń żelbetowych klatek schodowych na torach odstawczych
 • Zakończono roboty uszczelniające płytę denną po odłączeniu pomp w osiach 30-54
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono wykop podstropowy wyjścia C4-3
 • Zakończono wykonywanie betonu wyrównawczego wyjścia C4-3

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 50%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1 –25%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty dennej wentylatorni V05
 • Zakończono realizację prac robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 80%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 53%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 13%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów bocznych i spodnich w tunelach D06L i D06P

KWIECIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanego
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 97%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 87%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych poz. -1 – 39%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1 – 63 %
 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -2  – 80%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 67%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 18%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 91%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 83 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 74%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 33%
 • Trwają roboty uszczelniające płytę denną po odłączeniu pomp w osiach 30-54
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 98 %
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 77%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 69%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 95%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-3 i C4-4
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 35%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -33%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -28%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -50%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację portali części stacyjnej
 • Zakończono realizację portali na torach odstawczych
 • Zakończono realizację stropów górnych wejścia C4-3 i C4-4
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty dennej wentylatorni V05 – 80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1 –25%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 80%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 75%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 13%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 60%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -35%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem antresoli poz. -1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów w tunelach D06L i D06P
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem portali tunelowych (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów )

MARZEC 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 85%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na części stacyjne poz. -1– 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na torach odstawczych poz.-2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na części stacyjnej poz. -1 – 63 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych – 35%
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 85%
 • Rozpoczęto wykonanie izolacji zbiornika przepompowni na części stacyjnej
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 56%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 85%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych poz. -1 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem w części stacyjnej poz. -2 – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty dennej – 30%
 • Realizowana jest izolacja łącznika tunelowego D5.1
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie tuneli
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją bankietów tunelu między C04TO i C04

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 50%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 23%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 54%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 60%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty stropowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali tunelowych (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 75%

LUTY 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej 

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 69%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 38 %
 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych poz. -1  98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 62%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów – 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 20 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 80%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 95%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych – 40%
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 56%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 70%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych w obrębie wejścia C04-3 – 100%
 • Zakończono wykonanie izolacji zbiornika przepompowni na torach odstawczych
 • Wykonano portale tunelu D05L torów odstawczych oraz części stacyjnej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto realizację wykopu podstropowego poziom -3 wentylatorni V05
 • Trwa demontaż obudowy tunelu pod wentylatornią V05
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie tuneli
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją bankietów tunelu między C04TO i C04

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  86%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 48%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 25%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 81%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 29%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 32%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 27%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem portali (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji)

STYCZEŃ 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 43%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 62%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 15%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 6 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 47%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 61%
 • Trwa realizacja elementów nadziemnych konstrukcji czerpnio-wyrzutni C4-12 – 8%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 92%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 60%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 60 %
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 55%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 80%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 70%
 • Sukcesywnie realizowane są ściany szczelinowe w obrębie wejścia C04-3 – 50%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych w obrębie wejścia C04-4 – 100%
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 wentylatorni V05
 • Zakończono realizację płyty stropowej poziomu -2 wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 79%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji płyty antresoli – 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 29%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 2%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 4%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 65%
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych na wejściu W1– 19/27 – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

GRUDZIEŃ 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 60%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 91%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 26%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 58%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 43%
 • Trwa realizacja elementów nadziemnych konstrukcji czerpnio-wyrzutni C4-12 – 5%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 60%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 20 %
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 40%
 • Zakończono realizację konstrukcji peronów na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 100%
 • Zakończono montaż wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) – 100%
 • Wprowadzono kolejną fazę tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 wentylatorni V05 – 40%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 75%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 70%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 65%
 • Zamontowano wciągnik łańcuchowy w pomieszczeniu 200

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Zakończono drążenie tunelu D06L – 100%
 • Zakończono drążenie tunelu D06P – 100%
 • Trwa demontaż instalacji TMB w tunelach szlakowych

LISTOPAD 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 20%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 99%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 8%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 35%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 17%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 85%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 80%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 85%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 18%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 15%
 • Trwa realizacja montażu wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) – 90%
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 80%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 10%
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe niezbędne do wprowadzenia kolejnej fazy tymczasowej organizacji ruchu
 • Zakończono realizację konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja montażu łączników w tunelu lewym
 • Zakończono drążenie tunelu D05P – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 42%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 50%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z drążeniem tunelu D06L – 50%
 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06P

PAŹDZIERNIK 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 82%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 81%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 13%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 65%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych – 75%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 13%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 18%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 10%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 80%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 30%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 50%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 10%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 100%
 • Zakończono realizację szybów windowych, klatek schodowych oraz biegów schodowych na torach odstawczych – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa drążenie tunelu D05P – 58%
 • Zakończono drążenie tunelu D05L – 100%
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 80%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 99%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli – 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 11%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 40%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06L
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej szybu demontażowego – 5%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty dennej szybu demontażowego – 100%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej szybu demontażowego – 100%

WRZESIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 73%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 67%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 92%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 80%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 60%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 95%
 • Zakończono realizację płyty dennej na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 100%
 • Zakończono realizację głębokich fundamentów systemu wyjść stacyjnych– 100%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa drążenie tunelu D05L – 76%
 • Rozpoczęto rozruch maszyny drążącej tunel D05P
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 97%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli – 67%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%

Szlak tunelowy D06

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej – 98%

SIERPIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem drążenia tunelu szlakowego D05L i D05P
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 27%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 25%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 68%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 40%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 75%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych – 65%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 65%
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropem antresoli części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyty stropowej na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono drążenie tunelu łącznikowego C04L i C04P
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98% zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej w zakresie udostępnionym przez budowę,
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95% zakończono przebudowę kolizji sieci wodociągowej w zakresie udostępnionym przez budowę (końcowe odcinki będą przebudowywane w kolejnych etapach)
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie w zakresach udostępnianych przez branżę budowlaną

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto prace związane z realizacją konstrukcji płyty pośredniej – 60%
 • Zakończono realizację płyty stropowej– 90% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -1 – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 35%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 92%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 16/22 – 72%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%
 • Zakończono płytę stropową – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych – 100%
 • Zakończono wykonywanie szachtów wind – 100%

Wentylatornia na szlak tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono realizację stropu pośredniego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

LIPIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Uruchomiono maszynę drążącą TBM – tunel lewy
 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 80%
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 51%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 10%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 7%
 • Trwa realizacja płyty dennej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 32%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 7%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 50%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych
 • Zrealizowano płytę stropową na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa wykonywanie instalacji uziemiającej oraz kraty ochronnej od prądów błądzących na stropie górnym T.O. -65%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95%

Wentylatornia V05

 • Strop górny V05 90% (bez otworów)
 • Trwa wykop pod strop -1 – 70%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja stropu górnego – 95%
 • Zakończono realizację stropu pośredniego na stacji – 100%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej – 100 %
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 50%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 7/22 30%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych – 2 11/22 50%
 • Trwa wykonywanie szachtów wind -2 1/3 33%
 • Trwa wykonywanie płyty górnej wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie wykopu wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%

CZERWIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych – 41%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej części stacyjnej – 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych.
 • Trwa realizacja prac związanych z wprowadzeniem następnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM
 • Zakończono realizację stropu górnego części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne) 
 • Zakończono realizację stropu górnego torów odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie –1 torów odstawczych
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -2 części stacyjne
 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupków pod antresole na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację stropu pośredniego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono prace związane z realizacją wykopu na poziomie -2

Szlak tunelowy D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

MAJ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych – 10%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej – 25%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizacje wkopu wstępnego
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty stropowej

KWIECIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 10%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 93%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu i wyjściu tarczy TBM do części stacyjnej oraz torów odstawczych

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II – 92%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z szybem demontażowym S06

MARZEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu tarczy TBM do części stacyjnej – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 24%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych szybu startowego  – 18%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Zakończono realizację baret na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego

Szlak tunelowy D05

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z głębokim fundamentowaniem wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni parkingu CH Wola Park
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty pośredniej – 70%
 • Trwają prace ziemne przy wyjściu W4
 • Zrealizowano odmalowanie oznakowania poziomego w okolicach stacji
 • Zakończono prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1
 • Zakończono prace związane z wykop podstropowy poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V07

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C08 Płocka

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V09

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

LUTY 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –70%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 45%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 68%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego  – 54%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizacje tunelu łącznikowego faza 1
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacyjnej
 • Zakończono realizację baret na części stacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono wykonywanie izolacji kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1 – 41%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop podstropowy
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

STYCZEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 73%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –59%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej – 98%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej – 68%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 22%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 5%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej średnie ciśnienie 88%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 , K2
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Rozpoczęto wykop podstropowy kanału czerpnio-wyrzutni V05
 • Zrealizowano ściany szczelinowe kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 63%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

GRUDZIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 64%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –54%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej – 84%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej –7%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 22%
 • Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej – 25%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 95%, K2 – 100%.
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 80%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wentylatorni V05 – 5%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 16%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 80%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

LISTOPAD 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 53%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 24%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 24%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 80%, K2 – 99%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 78%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • Trwa wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting,
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1-K5 80%

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 100%
 • Prace tynkarskie (Stacja + tory odstawcze) – 75%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 88%
 • Sufit podwieszany „trójkątny”- peron montaż podkonstrukcji – 95% montaż paneli – 95%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) – 97%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor prawy – 100%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor lewy  – 100%
 • Montaż lastryko na peronie – 95%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 86%
 • Słupy na peronie – 100%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze – 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja – 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia – tory odstawcze – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 98%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 96%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B – 98%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  – 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  – 97%
 • Pompownie ścieków- technologia – 96%

Wentylatornia V07

 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 100%
 • Roboty sanitarne 

– Wentylacja lokalna – 97%

– Wentylacja podstawowa – 98%

– Ogrzewanie i klimatyzacja – 97%

– Instalacje wod-kan – 96%

– Instalacja gaszenia gazem – 97%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 100%
 • Montaż podstawy kurtyn dymowych – 100%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 100%
 • Posadowanie schodów ruchomych             – 100%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Montaż dzwigów osobowych – 100%
 • Czyszczenie i malowanie pierścieni na osi 29 – 100%
 • Montaż szklenia wejść – 90%
 • Montaż szklenia wind – 30%
 • Malowanie wełny oraz tran kablowanych na antresolach – 95%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej – tor prawy – 100%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej – tor lewy – 80%
 • Montaż neonów – 20%

Instalacje elektryczne          

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  – 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne          

 • Kanalizacja poziom -1 – 97%
 • Kanalizacja poziom -2 – 97%
 • Kanalizacja poziom -3 – 97%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 100%
 • Woda bytowa poziom -1 – 97%
 • Pomieszczenie wodomierza             – 100%
 • Wentylacja podstawowa – 100%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 99%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 99%
 • Wentylacja poziom -2 – 100%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 100%
 • Wentylacja poziom -3 – 99%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 100%
 • Hydrantówka -1 – 97%
 • Hydrantówka -2 – 100%
 • Hydrantówka -3 – 97%
 • Hydrantówka -4 – 97%
 • Instalacja gaszenia gazem – 97%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 100%
 • Klimatyzacja -1 – 100%
 • Klimatyzacja -2 – 100%
 • Klimatyzacja -3 – 100%
 • Węzeł cieplny – 95%
 • Ciepło technologiczne – 99%
 • Przepompownie – 100%
 • Przyłącze CO (Volia) – 100%
 • Przyłącze wody – zew – 100%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 100%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 97%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 99%
 • Instalacja wod kan – 99%
 • Instalacja klimatyzacji – 100%
 • Montaż tras kablowych – 100%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 100%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 100%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 100%

Stacja C08 Płocka

Roboty instalacyjne sanitarne

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) – 94%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji – 89%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            – 96%
 • Instalacje Wodociągowe – 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach i Ziemi – 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia – 60%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) – 94%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 75%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 85%
 • Instalacja hydrantowa – 89%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Przyłacze sieci cieplnej- 100%
 • Przyłącze sieci wodociągowej – 100%
 • Przyłacze sieci kanalizacyjnej – 94%

PAŹDZIERNIK 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 42%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 16%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 16%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 60%, K2 – 75%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 88%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 72%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • rozpoczęto wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting, usunięto kolizje,

Szlak tunelowy D06

 • jet grounting inplug na wejściu do S06 Szyb wydobywczy S06 Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, przesłonę filtracyjną jet grounting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 75%
 • Sufit podwieszany „trójkątny”- peron montaż podkonstrukcji – 90% montaż paneli – 84%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) – 88%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor prawy – 84%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor lewy  – 55%
 • Montaż lastryko na peronie – 5%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 70%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze – 96%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja – 89%
 • Instalacja siły i oświetlenia – tory odstawcze – 89%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 97%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 90%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B – 97%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  – 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  – 92%
 • Pompownie ścieków- technologia – 92%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 100%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 98%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 97%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Kanalizacja poziom -1 – 100%
 • Kanalizacja poziom -2 – 100%
 • Kanalizacja poziom -3 – 100%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 90%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 98%
 • Wentylacja poziom -2 – 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 98%
 • Wentylacja poziom -3 – 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 90%
 • Hydrantówka -1 – 85%
 • Hydrantówka -2 – 90%
 • Hydrantówka -3 – 80%
 • Hydrantówka -4 – 90%
 • Instalacja gaszenia gazem – 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 99%
 • Klimatyzacja -1 – 95%
 • Klimatyzacja -2 – 100%
 • Klimatyzacja -3 – 90%
 • Przepompownie – 80%
 • Przyłącze wody – zew – 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 95%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 90%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 95%
 • Wentylacja podstawowa – 100%
 • Instalacja wod kan – 90%
 • Instalacja klimatyzacji – 50%
 • Montaż tras kablowych – 93%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 80%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 89%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 78%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 94%
 • Instalacje Wodociągowe 82%
 • Instalacje Kanalizacyjne 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 38%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 86%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 30%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 77%
 • Instalacja hydrantowa – 85%         
 • Przyłącze sieci cieplnej – 100%
 • Przyłącze sieci wodociagowej – 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej – 92%

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 – 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu – 95%
 • Instalacje uziemień i poł-wyrównawczych – 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły – 60%
 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            – 90%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 82%

WRZESIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 26%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 2,4%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 – 60% oraz K2 – 15%.
 • Zakończono organizację docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 100%,
 • Uruchomiono punkt informacyjny budowy zlokalizowany przy ul. Lajosa Kossutha
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 70%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 77%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 61%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 80%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 75%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wejścia W4 – 75%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 82%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 65%
 • Trwa realizacja kanalizacji 600×1100 – 30%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 80%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

– zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

– zakończono wykonywanie kolumn jet-grouting – 100%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) – 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 95%
 • Montaż tras kablowych – tory odstawcze – 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 82%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 87%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 92%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 34%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 57%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 95%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 90%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 82%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 95%
 • Rozety na słupach z Corianu – 10%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Montaż dźwigów osobowych – 100%
 • Kanalizacja poziom -1 – 92%
 • Kanalizacja poziom -2 – 98%
 • Kanalizacja poziom -3 – 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 98%
 • Wentylacja poziom -2 – 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 98%
 • Wentylacja poziom -3 – 70%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 75%
 • Hydrantówka -1 – 75%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 77%
 • Hydrantówka -4 – 75%
 • Instalacja gaszenia gazem – 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 99%
 • Klimatyzacja -1 – 93%
 • Klimatyzacja -2 – 90%
 • Klimatyzacja -3 – 60%
 • Przepompownie – 70%
 • Przyłącze CO (Volia) – 100%
 • Przyłącze wody – zew – 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 90%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 45%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 80%
 • Wentylacja podstawowa – 98%
 • Instalacja wod kan – 60%
 • Instalacja klimatyzacji – 20%
 • Przebudowa sieci C0 – 100%
 • Montaż tras kablowych – 80%
 • Gaszenie gazem – 90%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 84%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 66,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 90%
 • Instalacje Wodociągowe 76%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 89%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 16%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 81%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 10%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 55%
 • Instalacja hydrantowa – 77,5%      
 • Przyłącze sieci cieplnej – 60%
 • Przyłącze sieci wodociagowej – 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej – 70%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych – 90%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 92%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 92%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 94%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły 50%

SIERPIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 10%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 oraz K2.
 • Trwa organizacja docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 95%,
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 15%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 25%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

– przebudowa kanalizacji kablowej – 43%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 50%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 22%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 70%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 35%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 30%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

– przebudowa kanalizacji kablowej. – 95%,

– przebudowa kabli miedzianych – 100%,

– przebudowa kabli światłowodowych – 62%.

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 40%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

– zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

– trwa mobilizacja do wykonywania kolumn jet-grouting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) – 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 95%
 • Montaż tras kablowych – tory odstawcze – 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 78%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 85%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 89%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 31%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 50%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 75%
 • Montaż Corianu na słupach – 80%
 • Montaż dzwigów osobowych – 70%
 • Kanalizacja poziom -3 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) 95%
 • Woda bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 98%
 • Wentylacja poziom -2 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 95%
 • Wentylacja poziom -3 65%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) 60%
 • Hydrantówka -1 75%
 • Hydrantówka -2 80%
 • Hydrantówka -3 77%
 • Hydrantówka -4 75%
 • Instalacja gaszenia gazem 90%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) 98%
 • Klimatyzacja -1 90%
 • Przepompownie 52%
 • przyłącze CO (Volia) 100%
 • przyłącze wody 60%
 • Przyłącze kanalizacyjne 25%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna 40%
 • Wentylacja podstawowa 80%
 • Instalacja wod kan 25%
 • Instalacja klimatyzacji 20%
 • Przebudowa sieci C0 100%
 • Montaż tras kablowych 75%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%