Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono roboty przy zasypkach 100%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 95%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 95%, hala odpraw 95%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 70%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 85%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 80%. Trwa montaż płyt GRC – 65%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -95%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 80%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 15%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji ogrzewania 30%
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji 65%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 98%
 • Wykonywanie izolacji przeciwwodnej przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 100%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 18 z 20 szt. drzwi
 • Wykonuje się druga warstwę malarską 50%
 • Instalacja wentylacji lokalnej: 40%
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian 90%
 • Instalacja kanalizacji: 40%
 • Instalacja wodna: bez zmian 70%
 • Przepompownia: 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową
 • Zakończono układanie płyt kamiennych na peronie, zakończono montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 98%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)

Wentylatornia V17

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 94%
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 93%
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej peronu – 100%
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 85%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 100%
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie – zaawansowanie 100%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 80%
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 30%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Zakończono montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 100%
 • Zakończono przebudowę wszystkich kolizji sieci sanitarnych: gazowych, ciepłowniczych kanalizacyjnych i wodociągowych
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%
 • Rozpoczęto rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Wykonano instalację kanalizacji podposadzkową-100%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -90%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 50%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Rozpoczęto budowę tymczasowej sieci ciepłowniczej

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek
 • Rozebrano budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21
 • Wykonano docelowy odcinek wodociągu Dn150 (po stronie północnej) oraz wodociąg tymczasowy Dn400 (po stronie południowej) w rejonie od istniejącego bazarku do kościoła p.w. Św. Włodzimierza
 • Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza