Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji sanitarnej)
 • przeprowadzono odbiory z udziałem gestora MPWiK: odbiór końcowy przewodu wodociągowego w osi ul. Szwedzkiej, odbiory techniczne sieci wod-kan wybudowanych na zapleczu stacji C16 oraz odbiory techniczne przyłączy wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • wykonano przyłącza wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego i murków prowadzących dla stacji C16
 • dokonano rozbiórki garaży objętych dodatkowym pozwoleniem na budowę
 • dokonano przeniesienia mieszkańców z posesji przy Strzeleckiej 46 (budynek jest przygotowywany do prowadzenia prac wzmacniających)
 • wykonano wewnętrzne drogi, uruchomiono myjki
 • odtworzono fragment ulicy Szwedzkiej nad komorą K2
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci elektrycznych
 • przebudowano odcinek kabli energetycznych na ul. Szwedzkiej w celu wdrożenia docelowej organizacji ruchu

Wentylatornia V16

 • zakończono I etap przebudowy linii elektroenergetycznej kolidującej z wykopem
 • rozpoczęto jet grouting – wykonywane są kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią.
 • zakończono prace przy budowie platformy roboczej
 • usunięto murki prowadzące wykonanych ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • wykonano ściany komory ciepłowniczej A43
 • wykonano strop oraz izolacje na komorze ciepłowniczej A42
 • wykonano płytę fundamentową oraz izolacje na komorze kanalizacyjnej K2
 • wykonano 60 % wykopu wstępnego wraz z murkami prowadzącymi komory rozjazdów
 • rozpoczęto budowę pierwszej sekcji ściany szczelinowej
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych. Zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • kontynuowano prace związane z oświetleniem placu budowy i terenu wokół budowy wraz z monitorowaniem stanu oświetlenia
 • wykonano docelowe przełączenia sieci cieplnych umożliwiające budowę ścian szczelinowych
 • trwają prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A43
 • wybudowano kolektor ”jajowy” kanalizacji sanitarnej na odcinku K1-K2
 • zakończono wykonywanie wszystkich docelowych przełączy sieci wodociągowej

Wentylatornia V17

 • zakończono przebudowę wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • dokonano protokolarnego odbioru technicznego sieci ciepłowniczej z gestorem
 • wykonano 23 sekcje ścian szczelinowych
 • wykonawca realizuje prace związane z uzyskaniem docelowego zasilania placu budowy – obecnie zasilanie realizowane jest z agregatu

Stacja C18 Trocka

 • zakończono wykonywanie murków prowadzących w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
 • kontynuowany są prace przy wykopie wstępnym pod tory odstawcze
 • wykonano fundamenty pawilonu informacyjnego
 • zakończono przebudowę szafy kablowej operatora upc
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z  wciąganiem oraz  przełączaniem kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych
 • wykonywane jest oświetlenie placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy
 • wykonywana jest przebudowa wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • wykonywane są prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A35 i A36 oraz komór ciepłowniczych

Wentylatornia V18

 • zakończono budowę ścian szczelinowych
 • usunięto murki prowadzące wykonanych już ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykop wstępny pod strop wentylatorni