Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych
 • zakończono roboty porządkowe na obiekcie Strzelecka 46
 • rozpoczęto iniekcję przy budynku Strzelecka 46
 • wykonano ,,bypass’’ z płyt betonowych dla autobusów z zajezdni MZA w celu wykonania wzmocnienia gruntu dla przejścia TBM
 • zakończono demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową korpusu stacji
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy stacji
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych ( wodociągowej i kanalizacji) w możliwym na dzień dzisiejszym zakresie

Wentylatornia V16

 • trwają prace przy montażu konstrukcji rozparcia ścian wentylatorni
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu podstropowego i czyszczeniu ścian szczelinowych
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy wentylatorni

Stacja C17 Targówek

 • kontynuowano wykonywanie ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • kontynuowano wykonywanie baret w komorze rozjazdów
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych typu Larssen
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto układanie warstwy chudego betonu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących pod ściany szczelinowe
   w części stacyjnej. Wykonano wzmocnienie gruntu dla łącznika C17.1
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej: trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3 -K4 kolektora ”jajowego”
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej, następny etap po wykonaniu stropu
 • zakończono prace doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, szczególnie chodników i ciągów pieszych
 • zakończono I etap przebudowy kolizji energetycznych
 • dokonano pomiarów urządzeń i sieci elektrycznej dla potrzeb budowy na stacji

Wentylatornia V17

 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’
 • rozpoczęto skuwanie góry ścian szczelinowych
 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’ D17.1
 • dokonano pomiarów elektrycznych dla urządzeń sieci
 • dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych dla części stacyjnej
 • kontynuowano prace przy baretach w części stacyjnej
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych
 • zakończono prace przy wykonywaniu murków prowadzących części stacyjnej
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu wstępnego pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu warstwy chudego betonu pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu stropu zewnętrznego
 • wykonano I etap stropu zewnętrznego
 • kontynuowano prace nad komorami ciepłowniczymi i przy usuwaniu starej sieci ciepłowniczej. Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci gazu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
 • trwają przełączania kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono naprawę niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • zakończono prace doświetlenia terenu wokół budowy, wykonano niezbędne pomiary elektryczne
 • zakończono budowę pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • wykonano platformę roboczą
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • zakończono kucie ścian szczelinowych do poziomu stropu zewnętrznego
 • wykonano niezbędne pomiary elektryczne dla potrzeb budowy

Monitoring budowy

Na przełomie 2012/2013 roku, jeszcze na etapie planowania inwestycji, wszystkim budynkom położonym wzdłuż terenu budowy założone zostały tzw. Karty Katalogowe budynku, czyli dokumentacja opisująca stan budynku sprzed rozpoczęcia robót.

Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykonał powtórną ocenę stanu technicznego budynków/budowli oraz zweryfikował założenia projektowe celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przebywających w budynkach ludzi.

Na tej podstawie, budowa odcinka wschodniego-północnego od stacji Szwedzka do stacji Trocka II linii metra objęta została stałym monitoringiem budynków i budowli znajdujących się w strefie wpływu obiektów II linii metra (strefa ta została określona i wyznaczona na etapie planowania inwestycji).

W strefie wpływu, wzdłuż budowy, uwzględnionych zostało 111 budynków. Oprócz tych budynków, monitoring obejmie również chodniki i ulice, wzdłuż których poprowadzone będą tunele II linii metra oraz inne obiekty znajdujące się na trasie budowy.

Odczyty z poszczególnych urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji ze strony Generalnego Wykonawcy lub nadzorujących służb miejskich (np. wstrzymania prac).

Dla każdego z punktów pomiarowych prowadzona jest bieżąca automatyczna obserwacja, wyznaczony jest także indywidualny poziom alertu. Jego przekroczenie powoduje natychmiastowe wygenerowanie komunikatu oraz jego przesłanie drogą mailową i poprzez sms-y do osób będących użytkownikami systemu.

System monitoringu tworzą: 

 • 5 szt. czynnych stacji bazowych (zautomatyzowanych total station, po dwie na budowach stacji C16 i C18, po jednej na C17 i V17), które wielokrotnie w ciągu doby sprawdzają lokalizację 231 szt. pryzmatów badawczych; w tym 195 pryzmatów osadzonych na 19 budynkach wokół budowy, a także 36 pryzmatów osadzonych na nasypie kolejowym linii PKP biegnącej wzdłuż ul. Plantowej, tj. obok wentylatorni V17.Pierwszą spośród stacji bazowych uruchomiono 28 czerwca 2016r.
 • 9 szt. czynnych inklinometrów, mierzących przemieszczenia gruntu lub konstrukcji, pierwszy z nich uruchomiono 18 sierpnia 2016r.
 • 124 szt. klinometry ścienne mierzące przemieszczenia, osadzone na 26 budynkach wokół placów budów.
 • 33 szt. klinometry automatyczne, osadzone na 13 newralgicznych budynkach.
 • 34 szt. piezometrów, badających poziom wód gruntowych.
 • 186 szt. reperów powierzchniowych, obrazujących przemieszczenia wysokościowe powierzchni terenu (wokół przebudowywanych urządzeń infrastruktury podziemnej, wokół fundamentów budynków, w przekrojach badawczych nad tunelami tarczowymi itd.).
 • 570 szt. reperów budynkowych, osadzonych w ścianach konstrukcyjnych.
 • 18 szt. rysomierzy automatycznych, osadzonych w dwóch budynkach przy Strzeleckiej 46 i przy Stalowej 20, mierzą kilka razy na dobę rozwartość rys.
 • 38 szt. rysomierzy mechanicznych,osadzone w 15 budynkach.
 • 1 szt. stacja meteorologiczno-pogodowa, aktywna od 09.09.2016r. na C18 „Trocka”.

Poniżej przedstawiamy kwestie dotyczące budynku przy ul. Stalowej 73.

Budynek ten znajduje się poza strefą potencjalnego wpływu budowy (na granicy strefy jest jedynie jego północna ściana) . Ze względu jednak na zły stan budynku (kat. 5 wg. skali ITB, przed rozpoczęciem prac) cały budynek objęty jest monitoringiem. Na istniejących pęknięciach zainstalowane zostały szczelinomierze rejestrujące jakiekolwiek zmiany szerokości szczeliny, oraz kontrolowane jest położenie budynku za pomocą zainstalowanych reperów geodezyjnych, których odczyty dokonywane są przez geodetów.

Punkty pomiarowe zostały zamontowane 18 kwietnia 2016r., czyli pięć miesięcy przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych w rejonie budynku przy ul. Stalowej 73. Prace rozpoczęły się 13 września (budowa ścian szczelinowych). Wartość przemieszczeń (patrz tabela) wyniosła wówczas – 0,16 milimetra.

Od momentu rozpoczęcia budowy do dnia wysiedlenia mieszkańców z budynku urządzenia pomiarowe wskazywały wartości od 0 – 0,3 milimetra, tj. wartości równe bądź mniejsze niż przed rozpoczęciem prac budowlanych (maksymalna wartość parametru na dzień 3 czerwca wynosiła 0,57mm).

Wartość w dniu ewakuacji wynosiła – 0,3 mm.

Dla budynku Stalowa 73 system uruchomi automatyczne ostrzeżenia dla wskazań wynoszących – 4 mm, zaś alarm przy przekroczeniu wartości – 5mm.