Stacja C16 Szwedzka

 • wykonano tymczasowy pas ruchu dla autobusów MZA
 • kontynuowano przebudowę sieci kanalizacyjnej, prace zakończono na odcinku od komory K2 do istniejącej studni S19
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • wykonano instalację zaplecza budowy oraz uzyskano zasilanie docelowe
 • zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • rozpoczęto usuwanie kolizji elektroenergetycznych
 • wykonano przebudowę wodociągu od ulicy Szwedzkiej do przyłącza na terenie MZA

Wentylatornia V16

 • wykonano zabezpieczenia wykopu – pogrążenie grodzic stalowych
 • wykonano wykop wstępny pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe
 • wykonano ściany szczelinowe
 • wykonano przyłącze elektryczne do placu budowy
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono I etap przebudowy sieci elektrycznej

Stacja C17 Targówek

 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • zakończono montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego gazociągu. Kolejny etap po wykonaniu stropu stacji.
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 80, 100, 150, 200
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1600×2400, DN 160, 200, 315, 500, 1000, wykonano komorę K2.7
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na całym odcinku, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji
 • wykonano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V17

 • wykonano drogę dojazdową do placu budowy
 • usunięto istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i kostki betonowej
 • zakończono realizację wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • zakończono przebudowę kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych
 • zdemontowano istniejące oświetlenie
 • wykonano tymczasowy parking dla MZA
 • wykonano wycinkę drzew na terenie MZA

Stacja C18 Trocka

 • zakończono prace związane z montażem gazociągu, podłączono nowo wybudowaną sieć gazociągową do istniejącego gazociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych. W osiach 1-30 nowo wybudowana sieć ciepłownicza została podłączona do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano pracę związane z przebudową kolizji wodociągowych. Podłączono nowo wybudowaną sieć wodociągową DN 150, 250 do istniejącego wodociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych. Podłączono nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną do istniejącej. Wybudowano komory K1, K2, K2, K3, K4, K6
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano wykop wstępny w osiach 1-30
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych w osiach 1-30
 • rozpoczęto wykop wstępny w osiach 30-64
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V18

 • zakończono przebudowę kolizji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych
 • zakończono przebudowę kolizji energetycznych
 • zdemontowano oświetlenie uliczne
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych