Stacje Plac Konstytucji i Muranów

LINIA M1 – BUDOWA ZANIECHANYCH STACJI 

W 1989 r. w trakcie budowy I linii metra w Warszawie podjęto decyzję, z przyczyn ekonomicznych, o zaniechaniu budowy dwóch stacji metra. Powstała linia metra cieszy się ogromnym powodzeniem wśród pasażerów – każdego dnia korzysta z niej wiele setek tysięcy pasażerów. 

Brak tych stacji sprawia, że na odcinku śródmiejskim odległość pomiędzy stacjami Politechnika – Centrum oraz Ratusz-Arsenał – Dworzec Gdański wynosi więcej niż wynikałoby to z potrzeb pasażerów – wydłużona odległość do najbliższej stacji przekłada się na zwiększenie czasu dojścia do stacji, a tym samym na pogorszenie dostępności do metra w tych rejonach. 

Wybudowanie brakujących stacji metra w rejonie Placu Konstytucji i na Muranowie radykalnie wpłynie na poprawę dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta i może pomóc w rewitalizacji okolic stacji, m. in. poprzez zapewnienie szybkiej i niezawodnej komunikacji.

Stacja A12

Stacja metra A12 „Plac Konstytucji”, planowana do realizacji pod ul. Marszałkowską, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wilczą i z ul. Koszykową, pozwoli na obsługę nie tylko okolicznych terenów mieszkaniowych rejonu ul. Marszałkowskiej i MDM, ale także licznych w tej części miasta obszarów o charakterze kulturalnym, oświatowym, usługowo-handlowym, wpływając tym samym na rozwój i możliwość pełnego  wykorzystania potencjału południowej części Śródmieścia.

W strefie szybkiego dostępu do metra znajdzie się duży rejon położony pomiędzy ul. Mokotowską, a ul. Emilii Plater, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność komunikacji zbiorowej.

Stacja A16

 

Stacja metra A16 „Muranów”, planowana pod ul. Andersa, na północ od skrzyżowania z ul. Anielewicza, wpłynie na poprawę dostępności rejonu pomiędzy ul. Inflancką, a Nowolipki i pomiędzy ul. Karmelicką, a Nowym Miastem. Stacja ta umożliwi obsługę  okolicznych mieszkańców, osób  uczących się i pracujących w tym rejonie, jak również osób chętnych do skorzystania z licznych atrakcji tej części Warszawy (tereny o charakterze parkowym, sportowym, historycznym).

Jest to rejon atrakcyjny turystycznie, o bogatej historii.  Ułatwienie dostępu do niego poprzez sprawną i szybką komunikację przyczyni się do dalszego zwiększenia zainteresowania nim.

Obie stacje planowane są do zrealizowania na istniejących odcinkach tuneli metra. Projekty zakładają ulokowanie wyjść po obu stronach ciągu ulic Marszałkowskiej i Andersa – 4 wyjścia z każdej ze stacji. Dodatkowo, celem zwiększenia dostępności, na stacje będzie można dostać się za pomocą wind.

Stacja A12

 

Stacja A16

Realizacja nowych stacji na istniejącej linii, celem zapewnienia właściwej wentylacji linii metra, wymaga również wykonania nowych wentylatorni szlakowych pomiędzy istniejącymi już, a projektowanymi stacjami. Wentylacja podstawowa, w warunkach normalnej eksploatacji, ma za zadanie:

  • dostarczenie niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego (higienicznego) dla użytkowników metra,
  • stworzenie odpowiednich dla pasażerów metra warunków termicznych i wilgotnościowych poprzez usuwanie zysków ciepła i wilgoci wydzielających się na stacjach i tunelach,
  • tłumienie efektów aerodynamicznych na stacjach, towarzyszących ruchowi pociągów. 

ARCHITEKTURA STACJI 

Zaproponowany przez Projektantów dobór materiałów i przyjęta forma obiektów zewnętrznych, dostosowując się do architektury istniejącej zabudowy, w znaczący sposób wpisuje się w charakter lokalizacji stacji. Ogólnodostępne przestrzenie stacji (hala odpraw, hala peronowa wraz ze ścianami zatorowymi) oferują pasażerom atrakcyjny wizualnie i spójny charakter wnętrz stacji. 

STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o., w dniu 20 listopada 2019 roku zawarło umowę z Wykonawcą – Biurem Projektów Metroprojekt Sp. z o.o., na „Wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warszawie, wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, wraz z pełnieniem Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego objętego Przedmiotem Umowy”.

Przedmiotowa umowa jest realizowana w ramach projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”.

 

Projekt pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Do tej pory wykonano i odebrano następującą dokumentację: 

  1. Projekt koncepcyjny – stanowiący opracowanie wstępne do projektu budowlanego, określający podstawowe założenia lokalizacyjne, techniczne i własnościowe – niezbędne do dalszego projektowania, a także analizę i ocenę dotychczasowych opracowań w sprawie – jak np. koncepcji stacji z 2005 r.; 
  2. Ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na budynki – opracowanie, mające na celu wskazanie ewentualnych zagrożeń dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w strefach wpływu metra oraz wytypowanie budynków wymagających szczególnej uwagi;
  3. Ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra oraz ekspertyza techniczna tuneli szlakowych – dokument zawierający m. in. inwentaryzację i ocenę stanu technicznego tuneli metra oraz zabudowy znajdującej się w strefach wpływu budowy metra;
  4. Analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających – badania, analiza i ocena drgań pochodzących od komunikacji naziemnej oraz obciążeń dynamicznych projektowanych obiektów metra na sąsiednią zabudowę;
  5. Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni

Aktualnie Wykonawca, Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o., prowadzi prace projektowe (opracowuje m.in. projekty budowlane), programy funkcjonalno-użytkowe na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz uzyskuje niezbędne decyzje administracyjne: m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję lokalizacyjną (decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie Rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym) w zakresie niezbędnym do złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowych stacji metra i towarzyszącej infrastruktury (nowych wentylatorni szlakowych).

Z uwagi na fakt, że organ środowiskowy stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nakazał wykonanie Raportów o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca we współpracy z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy S.A., wykonał niezbędne opracowania (dla obydwu inwestycji) i przedłożył je do organu w marcu 2022 r. Badanie i ocena ww. opracowań jest obecnie przedmiotem prac Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, wynikiem których będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obydwu przedsięwzięć.

Rysunki oraz wizualizacje – autor: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o.