Stacje Plac Konstytucji i Muranów

Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Co ważne uruchomienie tych stacji nie pociągnie za sobą zmiany częstotliwości kursowania pociągów na pierwszej linii metra.

Ich uruchomienie spowoduje objęcie obsługą komunikacyjną metra mieszkańców m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej (w przypadku stacji Pl. Konstytucji) oraz m.in. ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej (stacja Muranów).

Po ich wybudowaniu pasażer, znajdujący się pomiędzy stacjami metra w śródmieściu, będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze stacji. Według ekspertów w dziedzinie komunikacji zbiorowej, taka odległość (poniżej 500 metrów) zapewnia, że pasażer będzie skłonny skorzystać z metra kosztem alternatywnych środków transportu.

LOKALIZACJA

Teren planowanej stacji Muranów obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa, w południowej części odcinka tej ulicy od północy ograniczonego ul. Stawki, a od południa ul: Świętojerską i M. Anielewicza. Projektowana stacja znajdować się będzie pod ul. Andersa, torami tramwajowymi oraz przyszłym drugim pasem jezdni i obejmować będzie fragment istniejącego szlaku metra łączącego stacje: A15 Ratusz i A17 Dw. Gdański.

Stacja Metra Pl. Konstytucji, zlokalizowana będzie w ciągu ul. Marszałkowskiej, od Pl. Konstytucji do rejonu skrzyżowania z ulicą Hożą. Stacja znajdować się będzie w przebudowanej części tunelu szlakowego B12/B13 łączącego stację A11 Politechnika i A13 Centrum.

STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Metro Warszawskie Sp. z o.o. podpisało umowę z Wykonawcą –  Biurem Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o., na „Wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warszawie, wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, wraz z pełnieniem Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego objętego Przedmiotem Umowy”.

W ramach podpisanej umowy wykonano i odebrano następującą dokumentację: 

  1. Projekt koncepcyjny – stanowiący opracowanie wstępne do projektu budowlanego, określający podstawowe założenia lokalizacyjne, techniczne i własnościowe, niezbędne do dalszego projektowania; 
  2. Ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na budynki – opracowanie, mające na celu wskazanie ewentualnych zagrożeń dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w strefach wpływu metra oraz wytypowanie budynków wymagających szczególnej uwagi;
  3. Ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra oraz ekspertyza techniczna tuneli szlakowych – dokument zawierający m. in. inwentaryzację uszkodzeń tuneli metra oraz zabudowy znajdującej się w strefach wpływu budowy metra, wraz z oceną stanu technicznego;
  4. Analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających – badania, analiza  i ocena drgań pochodzących od komunikacji naziemnej oraz obciążeń dynamicznych projektowanych obiektów metra na sąsiednią zabudowę;
  5. Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni. 

Aktualnie Wykonawca, Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o., prowadzi prace przedprojektowe i projektowe (wykonywany jest projekt budowlany) oraz ma za zadanie uzyskać decyzje administracyjne (m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie Rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym) w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowych stacji metra. Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wynikający z umowy to 24 miesiące od daty jej zawarcia, tj. do dnia 20.11.2021 r. 

Umowa między Metrem Warszawskim Sp. z o.o. a Biurem Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. została zawarta w dniu 20 listopada 2019 roku.

6 lipca 2006 r. Metro Warszawskie podpisało umowę z Instytutem Rozwoju Miast, na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia budowa stacji A12 „Plac Konstytucji” i stacji A16 „Muranów”. Raport zawiera opis przewidywanego wpływu budowy i eksploatacji stacji na otaczające je środowisko.

Obszar obsługi stacji Pl. Konstytucji i Muranów