SPOT – Współfinansowanie inwestycji przez UE

6 grudnia 2007 r.  Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Infrastruktury Umowę o dofinansowanie projektu „Budowa I linii metra – odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego Młociny”
 
Inwestycja dofinansowana zostanie w wysokości nieprzekraczającej 50%, całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Informacje o inwestycji tutaj

___

13 września 2006 r., na spotkaniu Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Programie. W wyniku tej uchwały inwestycja dokończenia pierwszej linii metra została włączona do tego Programu z kwotą dofinansowania w wysokości 88 milionów Euro. Stanowi to 50% wartości projektu.

Dofinansowanie ma objąć następujące cele:
– prace projektowe
– wykupy gruntów
– prace przygotowawcze i budowlane

Dzięki tej decyzji m.st. Warszawa odzyska część pieniędzy zainwestowanych w budowę metra na Bielanach i będzie mogło wykorzystać te środki na inne inwestycje miejskie.

Pieniądze przeznaczone na budowę metra pochodzą z innych projektów realizowanych w ramach SPO Transport. Okazały się one tańsze niż zakładano, lub ich realizacja przesunęła się w czasie przez co nie mogłyby być finansowane z pieniędzy unijnych. Przekazanie tych środków na budowę metra zapobiegnie niewykorzystaniu funduszy przyznanych Polsce w ramach programu.

___

13 lipca 2006 r., Komitet Monitorujący do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, podjął decyzję o włączeniu projektu Metra Warszawskiego – dokończenie I linii metra, do Programu.

Jest to duży krok w kierunku współfinnansowania budowy bielańskiego odcinka pierwszej linii metra z pieniędzy pochodzących z funduszy europejskich.

Na realizację projektu zakłada się przeznaczenie około 91 milionów Euro z funduszu SPO Transport.

___

ORIENTACYJNE, JUŻ ZAKONTRAKTOWANE, WYDATKI GENERALNYCH WYKONAWCÓW BIELAŃSKIEGO ODCINKA METRA W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA (MAZOWSZE BEZ WARSZAWY), STAN NA 12 WRZEŚNIA 2006 r.