30/07/2021

28 czerwca 2021r. zakończył się etap składania ofert w przetargu na wykonanie „Prac przedprojektowych – ETAP I – PRAGA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie” w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj.

W przetargu na wykonanie prac przedprojektowych dla tego etapu realizacji linii M3 wpłynęły następujące oferty:
1 ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.;
2 EGIS POLAND Sp. z o.o.;
3 BIURO PROJEKTÓW „METROPROJEKT” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum.

7 lipca rozpoczęła pracę Komisja Przetargowa, która dokonała analizy dokumentacji. Oferty zostały ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
• Cena wykonania Przedmiotu Zamówienia 60 %
• Doświadczenie osoby – Koordynator 7 %
• Doświadczenie osoby – Projektant (Architekt) 7 %
• Doświadczenie osoby – Projektant (Konstruktor) 7 %
• Doświadczenie osoby – Projektant (Kolejowy) 7 %
• Doświadczenie osoby – Geolog 7 %
• Wykonanie Uproszczonego Projektu Koncepcyjnego 5 %

W dniu 30.07.2021 r. Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najwyższą liczbę punktów zdobyła oferta złożona przez firmę ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.

Od podpisania umowy Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia. W jego zakres wchodzi wykonanie:
• Projektu koncepcyjnego – Raport wstępny i końcowy,
• Ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;
• Oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;
• Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;
• Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;
• Programu funkcjonalno-użytkowego,
• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pierwszy etap realizacji linii M3 to odcinek o długości 8 kilometrów, 6 stacji pasażerskich i cała infrastruktura towarzysząca.
Nowa linia zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego, w kolejnym etapie budowy, powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.
Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju.