Konkurs ofert – reklama w pociągach metra

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI WAGONÓW METRA W CELU UMIESZCZENIA TABLIC REKLAMOWYCH MAŁOFORMATOWYCH WEWNĄTRZ WAGONÓW, MIEJSC NA MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH W WAGONACH METRA.

Metro Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, zwane dalej „Wynajmującym” ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem powierzchni wagonów metra w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych wewnątrz wagonów oraz powierzchni pod montaż podsystemu informacyjno – reklamowego określanego „ESIR” z wykorzystaniem elektronicznych nośników reklamowych oraz wykorzystania zewnętrznych powierzchni wagonów jako ekspozycji reklamowych.

1. W przetargu mogą wziąć udział firmy prowadzące działalność reklamową z wykorzystaniem technologii reklamowych objętych niniejszym przetargiem.

2. Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., www.metro.waw.pl – zakładka „Kontrahenci”.

3. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr telefonu (22) 655-46-84.

4. Informacja dodatkowa: należy wpłacić wadium w kwocie 250 000,00 zł.

5. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnym czasie.

6. Termin składania ofert do dnia 06.04.2023 r. do godziny 09.00.

7. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 06.04.2023 r., o godz. 10.00.

8. Wizja lokalna wagonów odbędzie się w dniu 02.03.2023 r., o godz. 8.30.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, iż doprecyzowaniu uległy zapisy w dokumentacji przetargowej tj.:

1. Formularz oferty – pkt. 11.

2. Wzór umowy najmu- par.4 pkt. 4, par. 7, pkt. 4, 5 i 6.

3. Szczegółowe Warunki Przetargu – pkt.16, pkt.17, IV punkt 2.1 i 2.2.

Aktualna wersja dokumentacji jest do pobrania na stronie www.metro.waw.pl w zakładce: 

https://metro.waw.pl/kontrahenci/konkurs-ofert-reklama-w-pociagach-metra/ 

Dokumentacja przetargowa (plik ZIP; 1.35 MB)

Pytania i odpowiedzi (plik ZIP; 288 KB)

Pytania i odpowiedzi cz.2 (plik ZIP; 120 KB)

W dniu 06.04.2023 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu na najem powierzchni wagonów metra w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych wewnątrz wagonów oraz powierzchni pod montaż podsystemu informacyjno – reklamowego „ESIR” z wykorzystaniem elektronicznych nośników reklamowych oraz wykorzystania zewnętrznych powierzchni wagonów jako ekspozycji reklamowych.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 06.04.2023 godz. 9:00 wpłynęły 3 oferty:

  • AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Łączna kwota gwarantowana (tablice reklamowe i ESIR), czynsz w wymiarze miesięcznym bez VAT – 637 578,00 zł,

  • Screen Network S.A, ul Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Łączna kwota gwarantowana (tablice reklamowe i ESIR), czynsz w wymiarze miesięcznym bez VAT – 556 347,96 zł,

  • STROER POLSKA Sp. z o.o. Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa

Łączna kwota gwarantowana (tablice reklamowe i ESIR), czynsz w wymiarze miesięcznym bez VAT  – 816 120,00 zł.

Złożone oferty zostaną zbadane wg następujących kryteriów:

Wysokość opłaty czynszowej netto (kwoty gwarantowanej), o której mowa w pkt.III.6  – WAGA 99,5

Wysokość opłaty za wykorzystanie zewnętrznych powierzchni wagonów jako ekspozycji reklamowych, o której mowa w pkt. III.5 lit.e) – WAGA – 0,5

Sposób oceny oferty w kryterium nr 1:

Liczba punktów przyznana ofertom zostanie ustalona wg wzoru:

K1 = (Cb/C max) x 99,5 gdzie:

K1 – wartość punktowa w kryterium nr 1 obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

C max – najwyższa opłata czynszowa z spośród ofert nieodrzuconych

Cb – opłata czynszowa oferty badanej.

Sposób oceny oferty w kryterium nr 2:

Liczba punktów przyznana ofertom zostanie ustalona wg wzoru:

K2 = (Cb/ C max) x 0,5 gdzie:

K2 – wartość punktowa w kryterium nr 2 obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

C max – najwyższa opłata za wykorzystanie zewnętrznych powierzchni wagonów z spośród ofert nieodrzuconych

Cb – opłata za wykorzystanie zewnętrznych powierzchni wagonów oferty badanej

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w wyszczególnionych kryteriach zgodnie ze wzorem:

S = K1 + K2

gdzie:

K1 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1

K2 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 2

S – łączna liczba punktów (suma) przyznanych ofercie w ramach wszystkich kryteriów

Komisja Przetargowa przystąpi do sprawdzenia poprawności złożonych dokumentów pod względem merytorycznym oraz formalno – prawnym, dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej z nich.

Metro będzie informować Państwa o wyniku przetargu przez zamieszczenie komunikatów na stronie internetowej www.metro.waw.pl w zakładce Kontrahenci – KONKURS OFERT – REKLAMA W POCIĄGACH METRA.