RODO

Twoja wiadomość zostanie przeanalizowana i na podstawie jej treści ustalony zostanie właściwy sposób jej załatwienia. 
Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w wiadomości i załącznikach jest Metro Warszawskie sp. z o.o. (adres: ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa), dalej „Metro”.

Twoje dane będą wykorzystane przez Metro wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, na podstawie i w granicach prawa regulującego sposób załatwiania skarg i wniosków, a jeżeli do Twojej sprawy nie znajdą zastosowania te przepisy – na podstawie i w granicach uzasadnionego interesu Metra polegającego na potrzebie udzielenia odpowiedzi, której celem jest odniesienie się do spraw poruszonych w wiadomości a dotyczących działalności Metra. Informacje zawarte w Twojej wiadomości wykorzystane zostaną również w celach statystycznych i archiwalnych. 

W zależności od charakteru sprawy, Twoje dane mogą zostać przekazane Zarządowi Transportu Miejskiego lub innym jednostkom m.st. Warszawy, ubezpieczycielowi Metra albo organom powołanym do ochrony porządku publicznego, a w przypadku, w którym Twoja sprawa dotyczyć będzie właściwości innego organu lub instytucji – takiemu innemu organowi lub instytucji.

Twoje dane zawarte w wiadomości nie będą przekazywane do państw trzecich. Wszystkie dane zawarte w wiadomości podajesz dobrowolnie a żadna decyzja nie jest podejmowana w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane zawarte w dokumentacji sprawy będą przetwarzane przez okres jej załatwiania a później przechowywane w okresach wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych zawartych w dokumentacji sprawy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych – IOD  w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Pan Rafał Kostrzębski.

W celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Metra wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl lub adres korespondencyjny:

Inspektor ochrony danych METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa