Formularz kontaktowy

Poniższy formularz przeznaczony jest do zgłaszania wniosków lub skarg dotyczących działalności Metra Warszawskiego. We wszelkich sprawach, w których wobec Metra Warszawskiego kierowane jest indywidualne żądanie odszkodowawcze uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Metro Warszawskie sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa z dopiskiem „Roszczenie”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane zawarte w formularzu i załącznikach podajesz dobrowolnie z tym, że wiadomości bez imienia i nazwiska (lub nazwy) oraz adresu autora wiadomości Metro może pozostawić bez rozpoznania. (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków i skarg z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46)

  Informacje kontaktowe


  Wniosek/zgłoszenie/skarga:

  Prosimy w szczególności podać: datę i godzinę incydentu/zdarzenia, miejsce zdarzenia np.: nazwę stacji, numer pociągu, numer boczny wagonu, kierunek jazdy, jakie skutki wynikają z powstałego problemu.
  Powyższe wymogi co do treści i formy pisma znacznie przyspieszą załatwienie sprawy.

  Twoja wiadomość zostanie przeanalizowana i na podstawie jej treści ustalony zostanie właściwy sposób jej załatwienia.

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w wiadomości i załącznikach jest Metro Warszawskie sp. z o.o. (adres: ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa), dalej „Metro”.

  Twoje dane będą wykorzystane przez Metro wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, na podstawie i w granicach prawa regulującego sposób załatwiania wniosków i skarg, a jeżeli do Twojej sprawy nie znajdą zastosowania te przepisy – na podstawie i w granicach uzasadnionego interesu Metra polegającego na potrzebie udzielenia odpowiedzi, której celem jest odniesienie się do spraw poruszonych w wiadomości a dotyczących działalności Metra. Informacje zawarte w Twojej wiadomości wykorzystane zostaną również w celach statystycznych i archiwalnych.

  Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl lub adres korespondencyjny:
  Inspektor ochrony danych METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa.

  Polecamy taki sposób kontaktu w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych zawartych w dokumentacji sprawy; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

  Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych