Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.metro.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronie opublikowano takie dokumenty, które:
  a) pochodzą z różnych źródeł;
  b) są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  c) zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  d) nie można zmienić ich struktury;
  e) zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 2. niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 3. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 4. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej 


Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Nagórny e-mail: b.nagorny@metro.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

1. Sposób dojścia i dojazdu
Autobus nr 166 kursujący w określonych godzinach – aktualne informacje na temat kursowania autobusu na stronie www.wtp.waw.pl, przystanek Kabaty-STP 01.
Dojście piesze Al. Komisji Edukacji Narodowej w stronę lasu kabackiego do samego końca drogi, na rozwidleniu należy skręcić w prawo i za 70 m w lewo. Należy minąć po lewej stronie parking dla aut osobowych i kierować się prosto w stronę bramy wjazdowej do siedziby Metra Warszawskiego. Tą samą drogą można dojechać do siedziby Metra.
Dojście piesze ul. Kabacki Dukt w stronę lasu kabackiego do samego końca drogi, następnie należy skręcić w prawo kierować się prosto w stronę bramy wjazdowej do siedziby Metra Warszawskiego.

2. Wejście na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty
Na teren STP Kabaty nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Wejście na teren STP Kabaty jest możliwe przez portiernię/biuro przepustek znajdujące się przy głównej bramie wjazdowej na teren zaplecza technicznego metra po uprzedniej weryfikacji przez umundurowanych pracowników Działu Ochrony Metra. Wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
Do biura przepustek przy bramie wjazdowej można się dostać po jednym stopniu lub dzięki pochylni wjazdowej. Istnieje możliwość przejechania wózkiem przez specjalnie otwieraną (przez pracownika ochrony) bramkę.
Z biura przepustek można zejść po jednym stopniu lub przy pomocy pochylni.

Wejście do budynku Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. znajduje się około 140 metrów na wprost od bramy wjazdowej. Drzwi wejściowe z samozamykaczem, klamka przystosowana do osób poruszających się na wózku. W holu wejściowym znajduje się stanowisko recepcji, które nie jest wyposażone w obniżone stanowisko, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie nie jest wyposażone w oznakowanie dotykowe na posadzce.
Wstęp do budynku odbywa się po przekroczeniu bramek, istnieje możliwość przejechania wózkiem przez specjalnie otwieraną (przez pracownika recepcji) bramkę.

W budynku jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się w niej barierki i lustro.
W budynku Zarządu obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia. Prowadzą do niej drzwi otwierane przez karty magnetyczne dlatego należy zgłosić pracownikowi recepcji chęć skorzystania.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Podczas przebywania na terenie STP Kabaty nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajdującego się na miejscu. W budynku nie zainstalowano urządzenia wspomagającego słyszenie – nie ma pętli indukcyjnej, nie ma interkomu komunikacyjnego.

Na teren STP Kabaty i do budynku Zarządu można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze przepustek na bramie wjazdowej. Osoba towarzysząca powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed budynkiem Zarządu są dostępne oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.