5 ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Dziś, 16 lipca, poznaliśmy cenowe propozycje firm, które chcą przeanalizować warianty przebiegu linii M3 na odcinku od stacji „Stadion Narodowy” do „Gocław”.

Zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dodatkowo studium udzieli również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji.

16 lipca b.r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Opracowanie studium technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – Praga”. Zgłosiło się 5 oferentów: 

Nr ofertyNazwa (firma) i adres WykonawcyCena nettoCena brutto
1ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 12 02-823 Warszawa3 076 000,00 zł3 783 480,00 zł
2Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa2 976 700,00 zł3 661 341,00 zł
3Konsorcjum: Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. – Lider ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa   Instytut Kolejnictwa ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa3 285 000,00 zł4 040 550,00 zł
4Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o. – Lider Ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa   „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j. Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20/13 00-656 Warszawa   Egis Rail S.A. Lyon 69 006 168-170 avenue Thiers1 550 000,00 zł1 906 500,00zł
5Konsorcjum: Arcadis Sp. z o.o. – Lider Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa   IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. ul. Ślężna 104 53-111 Wrocław   IDOM Consulting, Engineering Architecture, S.A.U. Avda. Zarandoa 23 48015 Bilbao, Hiszpania2 490 000,00 zł3 062 700,00 zł

Przed otwarciem ofert Metro Warszawskie podało kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, która wynosi 4 768 710,00 złotych brutto.

Teraz oferty zostaną poddane ocenie. O wyborze zwycięzcy w 58% zdecyduje cena. Pozostałymi kryteriami oceny będą: doświadczenie koordynatora (18%), doświadczenie analityka ruchu (12%), doświadczenie planisty/urbanisty (6%) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6%).

Etap I – Praga

Wyłoniony zwycięzca tego postępowania będzie musiał poddać szczegółowej analizie trzy warianty przebiegu linii M3 na Pradze-Południe:

  • Wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);
  • Wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;
  • Wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.