Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > O firmie > Praca i praktyki w Metrze

Praca i praktyki w Metrze

Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Dział Kadr o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Nabór na stanowsko: Kierowca operator sprzętu ratowniczego

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, dysponującym wieloletnim doświadczeniem w zakresie przewozów pasażerskich, zarządzania, organizacji i realizacji budowy. Metro Warszawskie jako podmiot prawa handlowego, którego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, świadczy usługi przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie. Jednocześnie, jako inwestor zastępczy na zlecenie m.st. Warszawy przygotowuje i nadzoruje całość procesu inwestycyjnego przy rozbudowie stołecznego metra – największej inwestycji komunikacyjnej w stolicy i jedynej w Polsce. Swoim pracownikom oferuje ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej firmie.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Kierowca operator sprzętu ratowniczego

w Dziale ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Opis stanowiska:

 • Pozostawanie w czasie pracy w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Obsługa sprzętu silnikowego i specjalnego oraz wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych lub kierownika akcji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • Kierowanie przydzielonym pojazdem z zachowaniem przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • Sprawdzanie przyjmowanego w trakcie zmiany służby pojazdu i sprzętu oraz jego dokumentacji eksploatacyjnej;
 • Obsługa techniczna i konserwacja przydzielonego pojazdu i sprzętu specjalistycznego;
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej przydzielonego pojazdu i sprzętu silnikowego;
 • Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej przydzielonego do obsługi sprzętu podczas pełnienia służby;
 • Informowanie dowódcy zastępu o stwierdzonych brakach i usterkach sprzętu;
 • Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

Wymagania:

 

 • Wykształcenie średnie;
 • Posiadane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami:

ü  wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka- szkolenie podstawowe strażaka

ü  zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

 • Prawo jazdy kategorii C;
 • Staż pracy w ochronie przeciwpożarowej min. 3 lata;
 • Umiejętność współdziałania z ludźmi;
 • Dyspozycyjność;
 • Odporność na stres.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28.03.2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Zamówień Publicznych

na umowę na zastępstwo

Opis stanowiska:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych udzielanych w trybach niekonkurencyjnych i konkurencyjnych;
 • Przygotowanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień;
 • Opracowanie projektów umów oraz aneksów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą;
 • Uzgadnianie z wykonawcami treści umów i aneksów;
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych;
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu  udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych;
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów składanych przez wykonawców, wymaganych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminem wewnętrznym;
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych lub negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:
  • udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania w   uzgodnieniu z przewodniczącym komisji przetargowej lub negocjacyjnej, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej,
  • prowadzenie dokumentacji postępowania,
  • przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),
  • zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe –  prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane,
 • min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. umów i zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • pożądane:
  • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie problematyki zawierania umów w obrocie gospodarczym lub prawa zamówień publicznych,
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Termin składania aplikacji do 12 kwietnia 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)